APSTIPRINĀTS

ar VeA Senāta

2017. gada 20. septembra

lēmumu Nr. 17–124

 

Ievads datorizētajā tulkošanā

(Introduction into computer-aided translation)

 

Autors

Doktorante Aiga Veckalne;
vieslektors Jānis Līmežs

 

LAIS kods

SDSK2016

 

Pārbaudes forma

Eksāmens

 

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

 

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

 

Lekciju skaits

5

 

Praktisko nodarbību skaits

11

 

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Labas iemaņas darbā ar datoru, avotvalodas un mērķvalodas zināšanas

 

Studiju programmas daļa

Vispārizglītojošie mācību kursi

 

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir aplūkot un izmēģināt praksē dažādus datorizētās tulkošanas rīkus (Memsource, Trados, memoQ u. c.) un noderīgas tehnoloģijas, uzzināt par tulkošanas darba vidi mūsdienās, uzsverot pārmaiņas, kas saistītas ar moderno tehnoloģiju ienākšanu tulkotāja darba vidē, kā arī apgūt jaunas prasmes un iemaņas darbam gan individuāli kā līgumtulkotājam, gan lielos tulkošanas birojos ar apjomīgiem tulkošanas pasūtījumiem.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

·         Spēj atrast un pārzina darbam nepieciešamos datorizētās tulkošanas rīkus, tehnoloģijas un noderīgus resursus.

·         Prot izmantot dažādus datorizētās tulkošanas rīkus, šādi uzlabojot darba efektivitāti, ātrumu, kvalitāti un terminoloģijas konsekvenci.

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver:

●       regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus;

●       mājas darbu izpildi;

●       kursa darba izstrādi;

●       gatavošanos kontroldarbiem un eksāmenam.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Galarezultātu veido:

·         4 laboratorijas (grupas) darbi – 30%

·         Elektroniskās tulkošanas atmiņas un terminoloģijas datu bāzes izveide par pasniedzēja noteikto tēmu semestra laikā – 20%

·         Eksāmens: rakstveida referāts par izvēlēto tematu un prasmju un iemaņu demonstrēšana darbā ar CAT rīkiem – 50%

 

 

Studiju kursa saturs

N.p.k.

Tēmas nosaukums

 1.  

Ievadlekcija

 1.  

Memsource

 1.  

Trados

 1.  

MemoQ un citi datorizētās tulkošanas rīki

 

 

Studiju kursa kalendārais plāns

Nodarbības numurs

Tēmas nosaukums

Nodarbības veids (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi), akadēmisko stundu skaits

 1.  

Ievadlekcija. Tulkošanas tehnoloģiju nozīme tulkošanas procesā.

Lekcija

 1.  

Vispārīga informācija par datorizētās tulkošanas rīkiem (CAT)

Lekcija

 1.  

Datorizētās tulkošanas rīku (CAT) un mašīntulkošanas salīdzinājums

Laboratorijas darbs

 1.  

Memsource profila izveide un tulkošanas izmēģināšana

Praktiskā nodarbība

 1.  

Tulkošanas atmiņas un terminoloģijas datubāzes izveide un papildināšana

Praktiskā nodarbība

 1.  

Memsource izmantošana komandā (mākoņrisinājums)

Praktiskā nodarbība

 1.  

Tulkošanas pasūtījuma izpilde, izmantojot iepriekš izveidotu Memsource tulkošanas atmiņu

Praktiskā nodarbība

 1.  

Pirmie soļi ar Trados (Studio).

Lekcija

 1.  

Memsource un Trados (Studio) salīdzinājums

Laboratorijas darbs

 1.  

Tulkošana Trados (Studio). Vingrinājumi.

Praktiskā nodarbība

 1.  

Tulkošanas pasūtījuma izpilde, izmantojot iepriekš izveidotu Trados (Studio) tulkošanas atmiņu

Praktiskā nodarbība

 1.  

Tulkošanas atmiņu apvienošana, importēšana un eksportēšana

Praktiskā nodarbība

 1.  

Gatavošanās Trados (Studio) tulkotāja testam

Praktiskā nodarbība

 1.  

Tulkotāja pieredze – vieslektors

Lekcija

 1.  

Tulkotāja pieredze – vieslektors

Seminārs

 1.  

MemoQ un citi datorizētās tulkošanas rīki

Lekcija

 

Pamatliteratūra

 

-          Ieteikumi jaunajiem tulkotājiem

https://www.pangeanic.com/knowledge_center/12-tips-for-translators-provide-quality-translations/

https://theopenmic.co/10-pieces-of-advice-i-give-to-young-translators-students-in-random-order/

-          Mīti par tulkošanu un tulkotājiem

http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/11-miti-par-tulkosanu-un-tulkotajiem-452923

http://www.keelekoda.ee/lat-miti-par-tulkiem-un-tulkosanu/

-          Tulkošanas bizness pasaulē

https://www.gala-global.org/industry/industry-facts-and-data

http://www.commonsenseadvisory.com/Marketing/2016-largest-LSPs.aspx?utm_source=MLIP+-+Top+100+LSPs&utm_campaign=LSPs&utm_medium=email

-          Žurnāla Forbes raksts par RIX Trans

http://forbes.lv/online/jaunas-paaudzes-tulkotaji-rixtrans/

-          10 tiešsaistes tulkošanas rīki, kurus iesaka tulkotāji

http://blog.gengo.com/10-online-translation-tools-recommended-translators/

-          Kas jāņem vērā, izvēloties tulkošanas rīku

https://blog.gengo.com/what-to-consider-translation-approach/

-          Memsource materiāli

1.       https://help.memsource.com/hc/en-us/sections/115000933172-Getting-Started-Guide-for-Linguists

2.       https://help.memsource.com/hc/en-us/sections/115000903871-Desktop-Editor

3.       https://www.semantix.eu/

-          Par Trados (Studio)

https://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/sdl-trados-studio/

-          Par MemoQ

https://www.memoq.com/en/

-          Nancy Matis e-grāmata “How to manage your Translation Projects”

http://www.translation-project-management.com/download/eBook_NMatis_TPM_Extracts.pdf

-          BBC un mašīntulkošana

https://slator.com/technology/bbc-world-service-deploys-google-translate-post-editing/

-                      Profesores Lisas Link lekcijas VeA Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=n9tXohLNuxI&feature=youtu.be

 

Papildliteratūra

 

-       Found in Translation How Language Shapes Our Lives and Transforms the World by Nataly Kelly and Jost Zetzsche Publisher: TarcherPerigee; 1 edition (October 2, 2012)

-       Lost in Translation An Illustrated Compendium of Untranslatable Words from Around the World by Ella Frances Sanders. Publisher: Ten Speed Press (September 16, 2014

-       Is That a Fish in Your Ear?Translation and the Meaning of Everything by David Bellos. Publisher: Farrar, Straus and Giroux; Reprint edition (October 16, 2012

-       Lingo A Language Spotter’s Guide to Europe by Gaston Dorren, translated by Alison Edwards. Publisher: Profile Books; Main edition (5 Nov. 2015)

-       101 Things a Translator Needs to Know. Wlf Think Tank. WLF 101 Publishing 2014

-       Story of your life. Ted Chiang

-       TED sarunas par valodām un vārdiem: https://www.ted.com/playlists/117/words_words_words

-       Blogi:

- Translators Family blog. http://www.translatorsfamily.com/blog/for-translators
- Adventures in Technical Translation. 
http://linguagreca.com/blog/ 
- The Savvy Newcomer. 
https://atasavvynewcomer.org 
- Thoughts on Translation. 
http://www.thoughtsontranslation.com 
- Translator Fun 
https://translatorfun.com/ 
- Translation Times 
http://translationtimes.blogspot.co.uk/
- Carol’s Adventures in Translation 
https://caroltranslation.com/

-       Podkāsti

Marketing Tips for Translators

Speaking of Translation

100 Percent Translations Podcast

Thoughts on Translation

 

Citi informācijas avoti

 

-       Noderīgu resursu platforma tulkotājiem

https://translationcommons.org/