Angļu rakstu valodas prakse II

(English Written Practice II)

 

Autors

lektore Ieva Vizule, MA

LAIS kods

Valo2019

Pārbaudes forma

ieskaite

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

1 KP (1,5 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

8

Lekciju skaits

-

Praktisko nodarbību skaits

8

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Apgūti kursi: Angļu rakstu valodas prakse I, Ievads datormācībā (LV), Teksta rediģēšana un formatēšana (LV)

Studiju programmas daļa

Vispārizglītojošie studiju kursi

 

Studiju kursa mērķis

Uzlabojot studentu izpratni par akadēmisko rakstu valodu un apgūstot akadēmiskās esejas angļu valodā izveides pamatprincipus, īpatnības, prasības un normas, sagatavot studentus akadēmisku rakstu darbu veikšanai un arī šāda veida avottekstu uztverei un tulkošanai angļu valodā.

 

 

Studiju rezultāti

Kursa noslēgumā students spēj:

·         saskatīt un izskaidrot atšķirības starp vispārējo angļu rakstu valodu un akadēmisko rakstu valodu,

·         uzrakstīt argumentācijas eseju skaidrā, loģiski strukturētā veidā, ievērojot akadēmiskās rakstu valodas prasības angļu valodā,

·         izvēlēties tēmai atbilstošus teorētiskos avotus un tos ātri uztvert, atlasīt būtisko, to konspektēt un analizēt,

·         definēt tēmai būtiskus jēdzienus, klasificēt un aprakstīt pētījuma konstatējumus,

·         nodemonstrēt labu izpratni par dažādiem plaģiāta veidiem un akadēmisko godīgumu un apliecināt spēju savu darbu veikt, ievērojot akadēmiskā godīguma principus,

·         darba izstrādē un formatēšanā izmantot atbilstošus datorizētos rīkus un programmatūru.

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu darbs ietver: 

·         saskatīt un izskaidrot atšķirības starp vispārējo angļu rakstu valodu un akadēmisko rakstu valodu,

·         uzrakstīt akadēmsiko argumentācijas eseju skaidrā, loģiski strukturētā veidā, ievērojot akadēmiskās rakstu valodas prasības angļu valodā,

·         izvēlēties tēmai atbilstošus teorētiskos avotus un tos ātri uztvert, atlasīt būtisko, to konspektēt, analizēt un iestrādāt savā darbā dažādos veidos atbilstoši akadēmiska rakstu darba prasībām,

·         definēt tēmai būtiskus jēdzienus, klasificēt un aprakstīt pētījuma konstatējumus,

·         nodemonstrēt labu izpratni par dažādiem plaģiāta veidiem un akadēmisko godīgumu un apliecināt spēju savu darbu veikt, ievērojot akadēmiskā godīguma principus,

·         darba izstrādē un formatēšanā izmantot atbilstošus datorizētos rīkus un programmatūru.

Studiju rezultātu vērtēšana semestra laikā un vērtēšanas kritēriji

-          mājas uzdevumu izpilde (uz katru nodarbību)

-          aktīva dalība auditorijas darbā

-          semestra ieskaite (iesniegta visa semestra laikā pakāpeniski izstrādāta akadēmiskā eseja; tās neapmierinoša vērtējuma vai akadēmiski negodīgas rīcības gadījumā – akadēmiskās esejas izstrāde datorrakstā ieskaites laikā auditorijā pasniedzēja klātbūtnē)