INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ANGĻU VALODA I

 (English for Information Technology I)

Autors                        Lektore: Prof.mag.tulkošanā un terminol. Indra Grietēna

Kursa kods                1273

Kursa apjoms             2 kredītpunkti (ECTS 3 punkti)

Pārbaudes forma      Ieskaite

Priekšnosacījumi       Sekmīgi apgūts vidusskolas izglītības kurss (ISEC sertifikāts)

Kursa grupa              A daļa

Kursa mērķis

 • Attīstīt dauzdpusīgas studentu angļu valodas prasmes un iemaņas IT jomas kontekstā.
 • Nostiprināt praktiskās angļu valodas prasmes atbilstošas IT leksikas, valodas formu un funkciju lietošanā.
 • Lasīšana: attīstīt lasīšanas prasmes vispārīgas informācijas iegūšanai, izmantojot autentiskus ar IT jomu saistītus tekstus.
 • Klausīšanās: attīstīt prasmes pēc dzirdes uztvert un saprast monologa un dialoga runu par IT tēmām.
 • Runāšana: attīstīt prasmes piedalīties informācijas un viedokļu apmaiņā mutvārdos pāros un mazās darba grupās par IT tēmām.
 • Rakstīšana: attīstīt rakstīšanas prasmes specifiskas IT jomai: instrukcijas, iekārtas apraksti, padomi saistībā ar IT problēmām.
 • Valodas lietojums: konsolidēt un tālāk attīstīt gramatikas zināšanas saistībā ar IT jomu. Veidot pareizu angļu valodas formu un funkciju izvēli un pielietošanu atbilstoši IT jomai.

Studiju rezultāti

1.      Studenti spēj lasīt, uztvert, izprast un sniegt īsu pārskatu par angļu valodā lasīto oriģināltekstu par kursā ietvertajām IT nozares tēmām.

 1. Studenti spēj definēt un izskaidrot angļu valodā kursā iekļautos IT nozares pamatjēdzienus.
 2. Studenti atpazīst plaši lietotos IT nozares saīsinājumus angļu valodā un spēj tos atšifrēt.
 3. Studenti spēj mutvārdos vai rakstveidā angļu valodā e-vēstules formātā ieteikt lietotājam atbilstošu datoru, izmantojot atbilstošas angļu valodas gramatikas formas.
 4. Studenti spēj rakstveidā angļu valodā oficiālas vēstules formātā izteikt sūdzību par piegādātās datortehnikas problēmām, izmantojot atbilstošas angļu valodas gramatikas formas..
 5. Studenti spēj mutvārdos un rakstveidā aprakstīt kādas datorierīces funkcijas, kā arī sniegt instrukciju/norādes datorierīces darbināšanai vai atsevišķu datorfunkciju izpildei, izmantojot atbilstošas angļu valodas gramatikas formas..
 6. Studenti spēj pēc dzirdes uztvert, saprast un komentēt klausīšanās materiālu par kursa tēmām.