Priekšnosacījumi kursa uzsākšanai

Zināšanas augstākajā matemātikā (operācijas ar matricām un kompleksiem skaitļiem), fizikā (elektromagnētisms), informātikā vidusskolas vispārizglītojošās programmas līmenī.

Kursa grupa

Obligātā daļaKursa mērķis

Sniegt priekšstatu par elektriskajiem procesiem, kuri noris elektrisko ķēžu elementos un elektriskajās sistēmās, veidot zināšanu bāzi par nozares pamatjēdzieniem un likumiem, sekmēt izpratni par elektriskajiem procesiem pielietojot matemātiskās un grafiskās metodes, kā arī radot dažādu procesu modeļus un pārbaudot to darbību praksē. Studiju priekšmeta uzdevums ir iemācīt studentus veikt elektrisko ķēžu teorētisko analīzi un eksperimentālos pētījumus.


Studiju rezultāti

Studentiem jāiegūst izpratne par ķēžu teoriju kā teorētisko bāzi pārējo elektronikas programmas studiju kursu turpmākajā apguvē, elektronisko ierīču pētīšanā, izstrādē un sintezē. Studentiem jāiegūst zināšanas par sinusoidāla režīma ķēdēm. Studentiem jāapgūst prasme plānot un veikt eksperimentus elektrotehnikā, apstrādāt datus, novērtēt mērījumus un veikt secinājumus. Iemaņas lietot mērinstrumentus. Prasme praksē pielietot un pārbaudīt teorētiskās sakarības.

   

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studiju process iekļauj četras daļas - lekcijas, kontroldarbus, laboratorijas darbus un mājas darbus. Lekcijās tiek aplūkoti elektrotehnikas teorētiskie pamati, galvenie likumi un pamatjēdzieni. Iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas, risinot mājas darbu uzdevumus. Laboratorijā studenti izstrādā praktiskos darbus, apstrādā un analizē iegūtos rezultātus. Kontroldarbi paredz patstāvīgu tipveida uzdevumu (maiņstrāvas ķēdes aprēķins kompleksā formā) risināšanu, kas sekmē materiāla apguvi un ļauj novērtēt iegūto zināšanu līmeni.


Studiju rezultātu vērtēšana

Izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi un mājas darbi (40 %). Vērtējumi kontroldarbos (30 %). Eksāmens (30 %). Vērtējumu 5 % robežās var ietekmēt tas, vai students aktīvi līdzdarbojās praktisko un teorētisko uzdevumu risināšanā nodarbībās.
Piezīme: Students var būt pielaists pie eksāmena rakstīšanas tikai gadījumā, ja ir sekmīgi izpildīti un aizstāvēti visi mājas darbi un laboratorijas darbi. Ja semestra laikā izpildītie darbi ir sekmīgi, un visi vērtējumi ir robežās no 70 % līdz 100 %, tad students var pretendēt uz automātisku vērtējumu semestra beigās.
Kursa saturs