Dokumentu tulkošana DE-LV-DE Translation of Documents DE-LV-DE Autors Dr.philol. Dipl.iurValda Rudziša Kursa kods 3041 Pārbaudes forma Rakstisks eksāmens Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti) 2 (3 ECTS) Priekšnosacījumi kursa uzsākšanai Sekmīgi nokārtoti pirmās/otrās svešv. kompetences kursi Kursa grupa Nozares specializācijas kurss Kursa mērķis Veidot, izkopt un attīstīt tulkošanas iemaņas un prasmes, tulkojot oficiālus dokumentus. Prast izstrādāt tulkošanas stratēģiju dažādiem publisku dokumentu veidiem. Apgūt zināšanas par zvērinātu tulku tiesisko statusu Latvijā un vācu valodā runājošās valstīs Studiju rezultāti Studējošajiem jāpārzina zvērināta tulka un notāra sadarbības priekšnoteikumi, notāra prasības attiecībā pret zvērināt tulku, jāprot patstāvīgi konstatēt tulkošanas problēmas publiskos un privāttiesiskos dokumentos, vienlaicīgi piedāvājot to risinājumu. Studējošajam jāprot saskatīt sava darba veiksmes un neveiksmes un analizēt tās. Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids Regulāri mājas darbi, nosakot tulkošanas apjomu viena dokumenta (viena DIN A4 lapa) tulkojums nedēļā. Juridiskās terminoloģijas datu bāzes veidošana. Studiju rezultātu vērtēšana 1. Semestra beigās jāiesniedz visi semestra laikā veiktie tulkojumi tulkojumi atbilstoši kursa docētāja izvirzītajām prasībām. 2. Aktīva piedalīšanās nodarbībās (jābūt 70% apmeklējumam), mājas darbu savlaicīga iesniegšana (svarīgi ievērot pasniedzēja noteiktos termiņus). Pretējā gadījumā students netiek pielaists pie eksāmena kārtošanas un tas nozīmē, ka students nav izpildījis semestra gaitā izvirzītās prasības un tas ir jāatkārto. 3. Terminoloģijas vārdnīcas pozitīvs vērtējumsv Iesniegto tulkojumu un kursa eksāmena pozitīvs vērtējums. Visām vērtējuma sastāvdaļām jābūt sekmīgām. Vērtējumu (eksāmena atzīmi) veido: aktīva piedalīšanās nodarbībās (40%), terminoloģijas datu bāzes vērtējums (10%), eksāmens (50%). Kursa saturs 1. Dokumenta jēdziens Latvijas un Vācijas likumdošanā 2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. 3. Dokumenta oriģināls, oriģināla atvasinājums, noraksts, dublikāts, kopija. 4. Notariāli apliecināts tulkojums, tā juridiskais spēks. Apostilles pielietojums tulkojumu apliecinājumos. 5. Tulkošanas biroju darbības principi. 6. Personību apliecinoši dokumenti vācu valodā. Notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. 7. Personību apliecinoši dokumenti latviešu valodā. Notariāli apliecināts tulkojums vācu valodā. 8. Izglītības dokumenti vācu un latviešu valodā. Notariāli apliecināti tulkojumi. 9. Pilnvara. Pilnvaru veidi latviešu un vācu valodā. 10. Dažādi juridisku faktu dokumenti, to tulkošana. Pamatliteratūra 1. Balodis Kaspars. Ievads Civiltiesībās,Zvaigzne ABC, Rīga, 2007 2. Pasniedzēja sagatavotie materiāli un uzdevumi Papildliteratūra . 1. Fleck,W, Urkundenübersetzung. In: Snell-Hornby, M König, Kußmaul, P. Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigittenarr GmbH, 1998, S.230 – 235. 2. Kalējs, J., Ābele, M.: Lietvedības pamati. Rīga, 2000. 3. ES tiesību aktu datu bāze (teksta aveidojums divās valodās) 4. ES terminoloģijas datu bāze IATE 5. Tīmekļa vietnes LETONIKA – valodas resursi