Studiju kursa mērķis sniegt ir veidot doktorantu izpratni par korekti veikta zinātniskā pētījuma galvenajiem nosacījumiem un apgūt datu apstrādes, analīzes un vizualizācijas metodes SPSS un MS Excel vidē praktiskai pielietošanai  sociālekonomisko un biznesa procesu pētījumos un interpretācijās, lēmumu pieņemšanā. Studiju kursā doktoranti iepazīstas ar pētījuma jautājumu/hipotēžu kategorijām; iepazīstas ar statistikas būtību,  tās valodu un kvantitatīvās analīzes līmeņiem; apgūst deskriptīvās statistikas pamatjēdzienus un metodes, empīriskās izlases vizualizācijas un analīzes metodes; apgūst  saistību un korelāciju analīzes metodes; apgūst MS Excel un SPSS procedūras statistisko rādītāju aprēķināšanai un vizualizācijai, saistību un korelāciju  noteikšanai.

Pēc studiju kursa apguves doktoranti izprot kvantitatīvā pētījumu būtību, pamatjēdzienus un norisi; spēj izvēlēties un pielietot kvantitatīvās pētījumu metodes, atkarībā no pētījuma mērķa un uzdevumiem; prot izmantot dažādas datu apstrādes, analīzes metodes un vizualizācijas paņēmienus SPSS un MS Excel vidē, prot analizēt un korekti interpretēt iegūtos rezultātus.

Jaunuzņēmumu veidošanās tendences, to dzīvotspējas ietekmējošie faktori: definīcijas, problemātiskums, teorētiskais pamatojums un pētījumi, ideju ģenerēšana un testēšana, ideju validēšana un atgriezeniskā saikne no potenciāliem klientiem, konkrēta biznesa modeļa izveides nepieciešamība jaunuzņēmumam. Ilgspējīga attīstība un inovācijas - veiksmīga jaunuzņēmuma biznesa modeļa kodols. Konkrēti piemēri - situāciju analīzes (case studies).