Kursa mērķis ir apgūt metodes, risinājumus un modeļus sekmīgai inovāciju un tehnoloģiju pārvaldībai uzņēmumos un organizācijās. Kursa ietvaros ir jāattīsta kritiskā un analītiskā izpratne par inovāciju un tehnoloģiju pārvaldību uzņēmumos. Kursa mērķis ir arī analizēt un risināt problēmas, kas rodas uzņēmumos un organizācijās, kuras darbojas inovāciju un tehnoloģiju jomā.

Studiju kursa apgūšanas rezultātā studējošais:

·       Spēj izvēlēties un piemērot atbilstošas zināšanas, lai argumentēti diskutētu par inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem.

·       Prot izpētīt, analizēt un piedāvāt risinājumus biznesa problēmām inovāciju un tehnoloģiju jomā.

·       Spēj sagatavot profesionālus rakstiskus pārskatus.

·       Prot sagatavot pareizi strukturētas prezentācijas.

·       Spēj sadarboties un prezentēt kopā ar savu komandu un izklāstīt savas komandas pieredzi.

·       Spēj diskutēt par inovāciju un tehnoloģiju ietekmi uz ētikas principiem un vides faktoriem, sociālajiem un kultūras aspektie, kā arī sniegt savus risinājumus šajā jomā.


Studiju kursa mērķis

Nodrošināt un sniegt studējošiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par biznesa  komunikācijas būtību un procesiem,  mērķiem un uzdevumiem atbilstoši organizācijas darbības stratēģijai, ievērojot lietišķo kontaktu uzvedības normas un standartus.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

-        izprot komunikācijas pamatjēdzienus un būtību;

-        spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē;

-        spēj analizēt un noteikt komunikācijas veidus;

-        spēj pārstāvēt uzņēmumu un sadarboties ar ieinteresējošām pusēm;

-        prot plānot un patstāvīgi organizēt darbu;

-        prot diskutēt, izklāstīt un pamatot savu viedokli;

-        prot uzņemties atbildību par darbības rezultātiem.

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver: 

●       regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus, 

●       patstāvīga praktiskā darba izstrādi;

●       gatavošanos pārbaudes darbiem un eksāmenam.

 

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala rezultātu veido:

  • Praktiskā darba izstrāde 40%
  • Darbs nodarbībās 20%
  • Eksāmens 40%