Angļu valoda inženieriem

(English for Engineers)

 

Autors

Jānis Līmežs, BA;
Dr.paed. Vita Balama, docente

LAIS kods

Valo3763 

Pārbaudes forma

Ieskaite

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16 (32 ak.h)

Lekciju skaits

0

Praktisko nodarbību skaits

16

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Apgūts vidusskolas angļu valodas kurss (B2 līmenis Eiropas valodu specifikācijā)

Studiju programmas daļa

Vispārizglītojošie mācību kursi

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas darījumu komunikācijā (mutiskajā un rakstiskajā), iepazīstināt ar darbu ar tekstiem dotajā IT jomā: izpratni, analīzi, salīdzinājumu.

Studiju rezultāti

● Spēj lasīt, izprast un analizēt tekstus angļu valodā par inženieriem aktuālām tēmām.

● Spēj patstāvīgi sagatavot prezentācijas par doto/izvēlēto tēmu, un prezentēt tās publiski, atbildēt uz jautājumiem par noteiktām tēmām, aizstāvēt savu ideju, redzējumu vai viedokli angļu valodā.

● Spēj veikt darījumu saraksti gan akadēmiskiem un personiskiem jautājumiem, gan par darba jautājumiem angļu valodā.

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Lekciju laikā studenti izpilda individuālos klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus. Tiek praktizēts arī darbs pāros un grupās. Individuāli uzdevumi tiek doti lasīšanā un analizēšanai. Ieteicams izmantot interneta resursus informācijas ieguvei.

Studiju rezultātu vērtēšana

Studiju rezultāti tiek novērtēti kā sekmīgi, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) nodarbību apmeklējums ir vismaz 75 % (visi nodarbībās paredzētie uzdevumi ir sekmīgi veikti);

2) sekmīgi nokārtoti visi semestra laikā paredzētie pārbaudes darbi (paredzēti vismaz 2);

3) sagatavots un publiski (nodarbību laikā pārējai grupai) prezentēts referāts par izvēlētu tēmu;

4) sekmīgi nokārtota kursa gala ieskaite sesijas laikā.