Angļu valoda inženieriem

(English for Engineers)

 

Autors

Jānis Līmežs, BA tulkošanas programma; Dr.paed. Vita Balama, docente

LAIS kods

Valo1064

Pārbaudes forma

Eksāmens

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16 (32 ak.h)

Lekciju skaits

0

Praktisko nodarbību skaits

16

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Apgūts vidusskolas angļu valodas kurss (B2 līmenis Eiropas valodu specifikācijā)

Studiju programmas daļa

Vispārizglītojošie mācību kursi

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas darījumu komunikācijā (mutiskajā un rakstiskajā), iepazīstināt ar darbu ar tekstiem dotajā IT jomā: izpratni, analīzi, salīdzinājumu.

Studiju rezultāti

● Spēj lasīt, izprast un analizēt tekstus angļu valodā par inženieriem aktuālām tēmām.

● Spēj patstāvīgi sagatavot prezentācijas par doto/izvēlēto tēmu, un prezentēt tās publiski, atbildēt uz jautājumiem par noteiktām tēmām, aizstāvēt savu ideju, redzējumu vai viedokli angļu valodā.

● Spēj veikt darījumu saraksti gan akadēmiskiem un personiskiem jautājumiem, gan par darba jautājumiem angļu valodā.

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Lekciju laikā studenti izpilda individuālos klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus. Tiek praktizēts arī darbs pāros un grupās. Individuāli uzdevumi tiek doti lasīšanā un analizēšanai. Ieteicams izmantot interneta resursus informācijas ieguvei.

Studiju rezultātu vērtēšana

Studiju rezultāti tiek novērtēti kā sekmīgi, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) nodarbību apmeklējums ir vismaz 75 % (visi nodarbībās paredzētie uzdevumi ir sekmīgi veikti);

2) sekmīgi nokārtoti visi semestra laikā paredzētie pārbaudes darbi (paredzēti vismaz 2);

3) sagatavots un publiski (nodarbību laikā pārējai grupai) prezentēts referāts par izvēlētu tēmu;

4) sekmīgi nokārtots kursa gala eksāmens sesijas laikā.

Studiju kursa saturs

N.p.k.

Tēmas nosaukums

1.

Rakstiskā un mutiskā komunikācija; valodas nozīme inženierijas jomā

2.

Komunikācija:

     e-pasts;

     uzņēmumu iekšējā komunikācija, procedūras;

     komunikācija ar lietotājiem

3.

Grafika un multimediji

4.

Prezentācijas sagatavošana; prezentācijas prasmes

5.

Darījumu sarakste

6.

Uzņēmējdarbības prasmes saistībā ar inženierijas jomu:

     rakstīšanas prasmes;

     runāšanas prasmes

7.

Karjera inženierijā:

     motivācijas vēstule;

     pieteikuma forma;

     CV

8.

Noslēguma prezentācija par izvēlētu tēmu

 

Studiju kursa kalendārais plāns

Nodarbības numurs

Tēmas nosaukums

Nodarbības veids (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi), akadēmisko stundu skaits

1

Rakstiskā un mutiskā komunikācija; valodas nozīme inženierijas jomā

praktiskās nodarbības, 2 stundas

2-3

Komunikācijas:

     e-pasts;

     uzņēmumu iekšējā komunikācija, procedūras;

     komunikācija ar lietotājiem

praktiskās nodarbības, 4 stundas

4

Grafika un multimediji

praktiskās nodarbības, 2 stundas

5-6

Prezentācijas dizains; prezentācijas prasmes

praktiskās nodarbības, 4 stundas

7-8-9

Darījumu sarakste

praktiskās nodarbības, 6 stundas

10-11

Uzņēmējdarbības prasmes saistībā ar inženierijas jomu:

     rakstīšanas prasmes;

     runāšanas prasmes

praktiskās nodarbības, 4 stundas

12-13-14

Karjera inženierijā:

     motivācijas vēstule;

     pieteikuma forma;

     CV

praktiskās nodarbības, 6 stundas

15-16

Noslēguma prezentācija par izvēlētu tēmu

praktiskās nodarbības, 4 stundas

 

Pamatliteratūra

1.       Glendinning E. H., McEwan J. Oxford English for Information Technology,- OUP, 2001,

2.       Glendinning E.H., McEwan J., Basic English for Computing,- OUP, 2000,

3.       Brown C., Boeckner K. Oxford English for Computing,- OUP, 1999

4.       Glendinning E. H., McEwan J. Oxford English for Electronics,- OUP, 1993,

5.       Taylor S., Model Business Letters, e-mails and Other Business Documents, Zvaigzne ABC, Rīga, 2006,

6.       Gardner A., ICT through diagrams,- OUP, 2002

7.       Banville S., Breaking News English, https://breakingnewsenglish.com/

 

Papildliteratūra

8.       Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca.- Rīga, Avots, 2001.- 657 lpp.

9.       Personālie datori, angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca, Rīga, a/s Dati, 1998.- 255 lpp.

10.   Corey Sandler, 1001 Business Letters for All Occasions: From Interoffice Memos and Employee Evaluations to Company Policies and Business Invitations - Templates for Every Situation, Adams Media; Pap/Cdr edition, 2008

11.   Robert W. Bly, The Encyclopedia of Business Letters, Faxes, and Emails: Features Hundreds of Model Letters, Faxes, and E-mails to Give Your Business Writing the Attention It Deserves, Career Pr Inc, 2009.

12.   Žurnāli: Computeractive; Computer Weekly; Computing; MIT Technology Review; PC Magazine; PC Pro; The Register; TechCrunch; Wired

Citi informācijas avoti