APSTIPRINĀTS

ar VeA Senāta

2017. gada 20. septembra

lēmumu Nr. 17–124

 

Tulkošanas darba organizācija

(Translation Management)

 

Autors

Doktorante Aiga Veckalne

 

LAIS kods

Jauns kurss

 

Pārbaudes forma

Eksāmens

 

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

 

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

 

Lekciju skaits

7

 

Praktisko nodarbību skaits

9

 

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Labas iemaņas darbā ar datoru, avotvalodas un mērķvalodas zināšanas

 

Studiju programmas daļa

Vispārizglītojošie mācību kursi

 

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par tulkošanas darba organizāciju gan līgumtulkotāja ikdienā, gan tulkošanas birojā, par tulkošanas darba vidi mūsdienu apstākļos, uzsverot pārmaiņas, kas saistītas ar moderno tehnoloģiju ienākšanu tulkotāja darba vidē.

Kursa ietvaros tiks apskatīti arī jautājumi par tulkotāja/tulka sadarbību ar terminologiem un nozaru speciālistiem, kā arī darbu tulkotāju komandā, modelējot tulkošanas pasūtījumu izpildes procesu.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

·         Izprot un pārzina tulkošanas darba organizāciju un dažādus sadarbības modeļus.

·         Prot izmantot dažādus datorizētās tulkošanas un darba organizēšanas rīkus, pārzina noderīgas informācijas resursus, šādi uzlabojot darba efektivitāti, ātrumu, kvalitāti un terminoloģijas konsekvenci.

·         Pārzina noderīgas informācijas avotus

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver:

●       regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus;

●       mājas darbu izpildi;

●       kursa darba izstrādi;

●       gatavošanos kontroldarbiem un eksāmenam.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Galarezultātu veido:

·         3 laboratorijas (grupas) darbi – 30%

·         Pētījums un prezentācija par tulkošanas tirgu – 20%

·         Eksāmens: mutvārdu referāts par izvēlēto tematu un prasmju un iemaņu demonstrēšana darbā ar datorizētās tulkošanas rīkiem – 50%

 

 

Studiju kursa saturs

N.p.k.

Tēmas nosaukums

 1.  

Ievadlekcija

 1.  

Tulkošanas biroja darba organizācija

 1.  

Tehnoloģijas, rīki un noderīgi avoti

 1.  

Tulkošanas biroja darba simulācija

 1.  

Nozares speciālistu vieslekcijas

 

 

Studiju kursa kalendārais plāns

Nodarbības numurs

Tēmas nosaukums

Nodarbības veids (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi), akadēmisko stundu skaits

 1.  

Ievadlekcija. Tulkošanas nozare Latvijā un pasaulē

Lekcija

 1.  

Tulkošanas biroja darba organizācija: sabiedrības formas izvēle, uzņēmuma dibināšana, lietvedība un grāmatvedība,

Lekcija

 1.  

Tulkošanas biroja darba organizācija: komunikācija ar pasūtītājiem un izpildītājiem, pasūtījumu izpildes process, dažādi tulkošanas pakalpojumi

Lekcija

 1.  

Tehnoloģiju izmantošana (CAT, teksta atpazīšana, formatēšana, valodas noteikšana, mašīntulkošana, korpuss, tulkošanas tiešsaistē (CMS) u. tml.)

Praktiskā nodarbība

 1.  

Tulkojuma pārbaudes (in-house check) pamatprincipi, QA programmas (XBench un citas)

Seminārs

 1.  

Nozares speciālista vieslekcija

Lekcija

 1.  

Tulkošanas biroja darba simulācija: 1. daļa

Laboratorijas darbs

 1.  

Tulkošanas biroja darba simulācija: 2. daļa

Laboratorijas darbs

 1.  

Tulkošanas biroja darba simulācija: 3. daļa

Laboratorijas darbs

 1.  

Lokalizācija, transkreācija, internacionalizācija, pēcrediģēšana un citi nozares termini, aktuālās nozares tendences

Lekcija

 1.  

Diskusija par nozares attīstību un tehnoloģiju attīstības ietekmi uz cilvēku veikto tulkošanu

Praktiskā nodarbība

 1.  

Nozares standarti

Lekcija

 1.  

Noderīgi avoti un rīki: 1. daļa

Praktiskā nodarbība

 1.  

Noderīgi avoti un rīki: 2. daļa

Praktiskā nodarbība

 1.  

Tulkotāja pieredze – vieslektors

Lekcija

 1.  

Palīgmateriālu meklēšana un fona zināšanu papildināšana

Praktiskā nodarbība

 

Pamatliteratūra

 

-          Tulkotāja profesijas standarts:

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0102.pdf

http://tulki.venta.lv/Tulka_profesija/profesijas_standarts

-          Nancy Matis e-grāmata “How to manage your Translation Projects”

http://www.translation-project-management.com/download/eBook_NMatis_TPM_Extracts.pdf

-          Tulkotāja īpašības

https://www.gala-global.org/publications/10-traits-successful-language-industry-professionals-rising-star-winner

-          Ieteikumi jaunajiem tulkotājiem

https://www.pangeanic.com/knowledge_center/12-tips-for-translators-provide-quality-translations/

https://theopenmic.co/10-pieces-of-advice-i-give-to-young-translators-students-in-random-order/

-          Mīti par tulkošanu un tulkotājiem

http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/11-miti-par-tulkosanu-un-tulkotajiem-452923

http://www.keelekoda.ee/lat-miti-par-tulkiem-un-tulkosanu/

-          Tulkošanas nozare pasaulē

https://www.gala-global.org/industry/industry-facts-and-data

https://www.commonsenseadvisory.com/Global_Language_Market_2017.aspx

-          Žurnāla Forbes raksts par RIX Trans

http://forbes.lv/online/jaunas-paaudzes-tulkotaji-rixtrans/

-          10 tiešsaistes tulkošanas rīki, kurus iesaka tulkotāji

http://blog.gengo.com/10-online-translation-tools-recommended-translators/

-          Kas jāņem vērā, izvēloties tulkošanas rīku

https://blog.gengo.com/what-to-consider-translation-approach/

-          Žurnāls Multilingual

https://multilingual.com/current-issue/

-                      Profesores Lisas Link lekcijas VeA Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=n9tXohLNuxI&feature=youtu.be

Papildliteratūra

 

-       Beninatto Renato, Johnson Tucker. The General Theory of the Translation Company. 2017.

-       Found in Translation How Language Shapes Our Lives and Transforms the World by Nataly Kelly and Jost Zetzsche Publisher: TarcherPerigee; 1 edition (October 2, 2012)

-       Lost in Translation An Illustrated Compendium of Untranslatable Words from Around the World by Ella Frances Sanders. Publisher: Ten Speed Press (September 16, 2014

-       Is That a Fish in Your Ear?Translation and the Meaning of Everything by David Bellos. Publisher: Farrar, Straus and Giroux; Reprint edition (October 16, 2012

-       Lingo A Language Spotter’s Guide to Europe by Gaston Dorren, translated by Alison Edwards. Publisher: Profile Books; Main edition (5 Nov. 2015)

-       101 Things a Translator Needs to Know. Wlf Think Tank. WLF 101 Publishing 2014

-       Story of your life. Ted Chiang

-       TED sarunas par valodām un vārdiem: https://www.ted.com/playlists/117/words_words_words

-       Blogi:

- Translators Family blog. http://www.translatorsfamily.com/blog/for-translators
- Adventures in Technical Translation. 
http://linguagreca.com/blog/ 
- The Savvy Newcomer. 
https://atasavvynewcomer.org 
- Thoughts on Translation. 
http://www.thoughtsontranslation.com 
- Translator Fun 
https://translatorfun.com/ 
- Translation Times 
http://translationtimes.blogspot.co.uk/
- Carol’s Adventures in Translation 
https://caroltranslation.com/

-       Podkāsti

Marketing Tips for Translators

Speaking of Translation

100 Percent Translations Podcast

Thoughts on Translation

 

Citi informācijas avoti

 

-       Noderīgu resursu platforma tulkotājiem

https://translationcommons.org/