Rakstiskā tulkošana III EN-RU: ekonomiskie un juridiskie teksti ārpus ES (Written Translation III EN-RU: Economic and Legal Texts outside EU)

 

Autors

Asistents Valērijs Sergejevs, doc. Tatjana Stoikova

LAIS kods

SDSK3011

Pārbaudes forma

Eksāmens

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

Lekciju skaits

8

Praktisko nodarbību skaits

8

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Rakstiskā tulkošana I, Rakstiskā tulkošana II

Studiju programmas daļa

Vispārizglītojošie mācību kursi

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir pilnveidot profesionālās tulkošanas prasmes un iemaņas, tulkojot vidēji sarežģītus un sarežģītus ekonomiskā un juridiskā rakstura tekstus, nodrošinot oriģinālteksta satura pilnīgu atveidi, stilistisko atbilstību un gramatisko pareizību.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

·         pilnveidojis profesionālās tulkošanas prasmes un iemaņas, juridisko un ekonomisko tekstu tulkošanas specifikas izpratni;

·         attīstījis prasmes identificēt, analizēt un risināt tulkošanas problēmas, diskutēt, uzklausīt citu viedokļus;

·         rediģēt paša un citu tulkotos tekstus;

·         pilnveidojis prasmi izmantot skaidrojošās un specializētas vārdnīcās.

 

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver: 

·         patstāvīgo uzdevumu pildīšana praktisko nodarbību laikā – individuāli, pāros, grupās;

·         dažāda veida tekstu tulkošana mājās, gatavošanās tulkošanas grūtību apspriešanai;

·         nozaru terminoloģijas apgūšana;

·         literatūras, mācību grāmatu lasīšana, analīze, mājas darbu izpildi; 

·         gatavošanos kontroldarbiem un eksāmenam.