Studiju kursa mērķis

Studiju kursa mērķis apgūt čehu valodas un kultūras pamatus. Mācību kursā tiks pievērsta uzmanība visām četrām valodas prasmēm – lasīšanai, rakstīšanai, runāšanai un klausīšanās. Mācību mērķis ir visu prasmju apguve pamatlīmenī. Čehu valodas kurss ir cieši saistīts ar valsts kultūru un tradīcijām.

 

Studiju rezultāti

Sekmīgas kursa pabeigšanas gadījumā studentu spēs iepazīties, sasveicināties, uzdot vienkāršus jautājumus, runāt par laikapstākļiem, ģimeni, ēdienu, ceļošanu, hobijiem u. tml. vienkāršā veidā. Kursa beigās studenti būs spējīgi turpināt valoda apguvi nākamajā līmenī.

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver: 

●      regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus;

●      mājas darbu izpildi;

●      gatavošanos kontroldarbiem un ieskaitei.

 

 

Maksimālais dalībnieku skaits: 16

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala rezultātu veido:

  • Darbs nodarbībās 10%;
  • Kontroldarbi 50%
  • Ieskaite 40%