Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir aplūkot un izmēģināt praksē dažādus datorizētās tulkošanas rīkus (Memsource, Trados u. c.) un noderīgas tehnoloģijas, uzzināt par tulkošanas darba vidi mūsdienās, uzsverot pārmaiņas, kas saistītas ar moderno tehnoloģiju ienākšanu tulkotāja darba vidē, kā arī apgūt jaunas prasmes un iemaņas darbam gan individuāli kā līgumtulkotājam, gan lielos tulkošanas birojos ar apjomīgiem tulkošanas pasūtījumiem.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

·       Spēj atrast un pārzina darbam nepieciešamos datorizētās tulkošanas rīkus, tehnoloģijas un noderīgus resursus.

·       Prot izmantot dažādus datorizētās tulkošanas rīkus, šādi uzlabojot darba efektivitāti, ātrumu, kvalitāti un terminoloģijas konsekvenci.

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver:

●      regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus;

●      mājas darbu izpildi;

●      kursa darba izstrādi;

●      gatavošanos kontroldarbiem un eksāmenam.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Galarezultātu veido:

·       4 laboratorijas (grupas) darbi – 30%

·       Elektroniskās tulkošanas atmiņas un terminoloģijas datu bāzes izveide par pasniedzējas noteikto tēmu semestra laikā – 20%

·       Eksāmens: rakstveida referāts par izvēlēto tematu un prasmju un iemaņu demonstrēšana darbā ar CAT rīkiem – 50%