Vispārīgā komunikācija II: angļu valodas retorika

(General Communication II: English Rhetoric)

 

Autors

Jānis Līmežs, BA tulkošanas programma

LAIS kods

Valo1009

Pārbaudes forma

Eksāmens

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

Lekciju skaits

-

Praktisko nodarbību skaits

16

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Sarunvalodas iemaņas atbilst vidusskolas programmā definētajām prasmēm

Studiju programmas daļa

Vispārizglītojošie mācību kursi

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir mērķtiecīgi attīstīt verbālās un neverbālās komunikācijas prasmes, veidot studenta aktīvo vārdu krājumu, veidot izpratni par runāta teksta pragmatikas un retorikas aspektu.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

 • spēj lietišķi sazināties, veiksmīgi izmantojot apgūtās komunikatīvās prasmes svešvalodā;
 • spēj individuāli apgūt atbilstošu vārdu krājumu par plašu tēmu loku;
 • prot skaidri un saprotami izteikties;
 • prot formulēt un pamatot savu viedokli.

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

1)      mājas darbu izpilde;

2)      vārdu krājuma/aktuālās leksikas papildināšana;

3)      prezentāciju sagatavošana.

 

Studentu patstāvīgais darbs ietver:

●       regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus,

●       mājas darbu izpildi,

●       gatavošanos kontroldarbiem, prezentācijām un eksāmenam.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Apmeklējumam jābūt vismaz 75%.

Gala rezultātu veido:

 • darbs nodarbībās 10%;
 • eksāmens 90%.

 

Studiju kursa saturs

N.p.k.

Tēmas nosaukums

 1.  

Izglītība. Akadēmiskā vide. Konferences. Tehnoloģijas.

 1.  

Korporatīvā dzīve. Ergonomika. Nauda. Dzīves standarts.

 1.  

Politika. Valsts ekonomika. Politikas norises. Breksits. Migrācija.

 1.  

Kultūra un sports. Kultūras notikumi. Mūzika. Personība.

 

 

Studiju kursa kalendārais plāns

Nodarbības numurs

Tēmas nosaukums

Nodarbības veids (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi), akadēmisko stundu skaits

 1.  

Izglītība. Akadēmiskā vide. Konferences. Tehnoloģijas, ierīces, lietotnes. Mākslīgais intelekts robotizācija.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Izglītība. Akadēmiskā vide. Konferences. Tehnoloģijas, ierīces, lietotnes. Mākslīgais intelekts robotizācija.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Izglītība. Akadēmiskā vide. Konferences. Tehnoloģijas, ierīces, lietotnes. Mākslīgais intelekts robotizācija.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Izglītība. Akadēmiskā vide. Konferences. Tehnoloģijas, ierīces, lietotnes. Mākslīgais intelekts robotizācija.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Korporatīvā dzīve. Small talk. Ergonomika. Nauda. Dzīves standarts, personīgās finanses, kredīti un aizņēmumi.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Korporatīvā dzīve. Small talk. Ergonomika. Nauda. Dzīves standarts, personīgās finanses, kredīti un aizņēmumi.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Korporatīvā dzīve. Small talk. Ergonomika. Nauda. Dzīves standarts, personīgās finanses, kredīti un aizņēmumi.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Korporatīvā dzīve. Small talk. Ergonomika. Nauda. Dzīves standarts, personīgās finanses, kredīti un aizņēmumi.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Politika. Valsts ekonomika. Politikas norises Latvijas, reģionālā, Eiropas, pasaules mērogā. Breksits. Migrācija.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Politika. Valsts ekonomika. Politikas norises Latvijas, reģionālā, Eiropas, pasaules mērogā. Breksits. Migrācija.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Politika. Valsts ekonomika. Politikas norises Latvijas, reģionālā, Eiropas, pasaules mērogā. Breksits. Migrācija.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Politika. Valsts ekonomika. Politikas norises Latvijas, reģionālā, Eiropas, pasaules mērogā. Breksits. Migrācija.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Kultūra un sports. Kultūras notikumi. Mūzika. Personība. Personības iezīmes, raksturojums.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Kultūra un sports. Kultūras notikumi. Mūzika. Personība. Personības iezīmes, raksturojums.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Kultūra un sports. Kultūras notikumi. Mūzika. Personība. Personības iezīmes, raksturojums.

Praktiskā nodarbība (2)

 1.  

Kultūra un sports. Kultūras notikumi. Mūzika. Personība. Personības iezīmes, raksturojums.

Praktiskā nodarbība (2)

 

Pamatliteratūra

Watchin, J.P. Target Vocabulary, Penguin, 1995

Richards, J.C., Hull, J., Proctor, S. Interchange (English for International Communication), Cambridge University Press, 1996

Foll, D., Kelly, A. First Certificate Avenues, CUP, 1996

Apele A., Prasme runāt publiski, Zvaigzne ABC, 2011

Banville S., Breaking News English, https://breakingnewsenglish.com/

 

Citi informācijas avoti

Interneta resursi.