Rakstiskā tulkošana I: informatīvie un uzņēmējdarbības teksti, RU-EN

(Written RUSSIAN – ENGLISH TRANSLATION I: Informative and Business-Related Texts)

 

Autors

Janīna Biteniece, lektore, profesionālais maģistrs juridisko tekstu tulkošanā;
Jānis Līmežs, BA tulkošanas programma

LAIS kods

Valo4005

Pārbaudes forma

Ieskaite

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

Lekciju skaits

8

Praktisko nodarbību skaits

8

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

angļu un krievu valodas zināšanas vidējā līmenī (B2 un augstāk)

Studiju programmas daļa

S nozares prof. specializācijas kursi

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir attīstīt studentu profesionālās tulkošanas no krievu valodas angļu valodā prasmes un iemaņas, tulkojot vidēji grūtus ekonomiska un ģeopolitiska rakstura tekstus, nodrošinot oriģinālteksta satura pilnīgu atveidi, stilistisko atbilstību un gramatisko pareizību.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

·         Spēj veikt pirmstulkošanas teksta analīzi, izvēlēties ekonomiskus un politiskus terminus, atšifrēt un tulkot abreviatūras, pielietot tulkošanas transformācijas, risināt gramatiskās, leksiskās, stilistiskās grūtības, rediģēt savu un citu studentu tulkojumus.

·         Spēj orientēties attiecīgajā apakšnozarē un lietot tajā lietoto terminoloģiju, kā arī atrisināt aktuālas terminoloģijas problēmas atbilstīgajās darba valodās;

·         Spēj analizēt avotteksta kontekstu, lai rastu precīzākos tulkošanas risinājumus/ izvēlēties piemērotākos variantus;

·         Prot identificēt, analizēt un risināt tulkošanas problēmas, diskutēt, uzklausīt citu viedokļus.

·         Prot izmantot skaidrojošās un specializētas vārdnīcas, orientēties paralēltekstos, lietot ar nozari saistītos normatīvos aktus.

·         Izprot pasūtītāja/ izpildītāja atbildības jomas, tirgus prasības attiecībā uz tulkošanas speciālistu prasībām

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver:

●       regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus,

●       mājas darbu izpildi,

●       gatavošanos kontroldarbiem un gala ieskaitei.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala rezultātu veido:

 • Apmeklējums (jābūt vismaz 75%) un aktīvs darbs nodarbībās;
 • Mājasdarbi (jābūt 100%);
 • Ieskaite

 

Studiju kursa saturs

N.p.k.

Tēmas nosaukums

 1.  

Ievads rakstiskajā tulkošanā no krievu valodas angļu valodā.

 1.  

Ekonomikas tekstu tulkošana.

 1.  

Abreviatūru atšifrēšana un tulkošana.

 1.  

Publicistiskā stila tekstu tulkošana.

 1.  

Ekonomikas terminu tulkošana.

 1.  

Ģeopolitiskās tematikas tekstu tulkošana.

 1.  

Nosaukumu, personvārdu atveide un tulkošana.

 1.  

Rediģēšana un lēmuma pieņemšana.

 1.  

Glosārija veidošana un papildināšana.

 1.  

Ieskaite.

 

 

Studiju kursa kalendārais plāns

Nodarbības numurs

Tēmas nosaukums

Nodarbības veids (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi), akadēmisko stundu skaits

 1.  

Iepazīšanās, vēlamo mērķu izvirzīšana

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Ievads tulkošanā no krievu valodas angļu valodā

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Ekonomikas tekstu tulkošana (statistikas datu atveide un izaicinājumi)

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Ekonomikas tekstu tulkošana un rediģēšana

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Tulkošanas teorijas (konteksta nozīme teksta ietvaros, ģeopolitiskās situācijas ietvaros)

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Saīsinājumu, personvārdu atveide angļu valodā

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Krievu valodas teikumu struktūras atveide angļu valodā.

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Ģeopolitisko tekstu tulkošana

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Ģeopolitisko tekstu rediģēšana, kļūdu labojumu analīze

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Glosāriju veidošana, rediģēšana un papildināšana

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Grupu darbs: pirmstulkošanas teksta analīze, tulkošana un prezentēšana

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Publicistiskā stila tekstu tulkošana (eifēmismi)

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Mutvārdu tulkošana, diskusijas par tulkotāja profesiju, tulkojamo tekstu kontekstu

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Eksprestulkojumi: grupu darbi (uzsvars uz konteksta izprašanu, ātrumu)

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Eksprestulkojumi: grupu darbi (uzsvars uz kvalitāti un radošumu – eifēmismi, idiomas)

Lekcija, praktiskā nodarbība

 1.  

Kursa satura apkopošana, sasniegto mērķu analīze

Lekcija, praktiskā nodarbība

Pamatliteratūra

1)      Newmark P. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, 1988.

2)      Sīlis, J., Zālīte, T. Basic Problems of Translation Theory. Rīga, LVU, 1984.

3)      Robinson D. Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation. Routledge, 2007.

4)      Нора Галь «Слово живое и мертвое», Москва, «Книга», 1982

5)      Белякова Е. И. Translating from English: Переводим с английского / Материалы для семинарских и практических занятий по теории и практике перевода (с английского на русский). СПб.: КАРО, 2003.

6)      5. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке для работников печати. – М., 1971.

 

Papildliteratūra

7)      Брандес М. П., Провоторов В. И.. Предпереводческий анализ текста. Курск, 1999.

8)      Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Проблема перевода. М.: 1976.

9)      Миньяр-Белоручев А. В. Курс перевода. М.: 1981.

10)  Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М.: 1983.

11)  Чужакин А., Палажченко П. Мир перевода. М.: 1997.

 


Citi informācijas avoti

12)  OXFORD Collocation Dictionary for students of English, Oxford University Press 2009,

13)  Словарь словосочетаемости слов русского языка, Государственный институт им. А. С. Пушкина, 2002

14)  Harvard Business Review magazine

15)  www.gramota.ru

16)  multitran.ru

17)  www.linguee.com

18)  http://termini.lza.lv/term.php

19)  letonika.lv