Rakstiskā tulkošana I: informatīvie un uzņēmējdarbības teksti, RU-EN

(Written RUSSIAN – ENGLISH TRANSLATION I: Informative and Business-Related Texts)

 

Autors

Janīna Biteniece, lektore, profesionālais maģistrs juridisko tekstu tulkošanā;
Jānis Līmežs, BA tulkošanas programma

LAIS kods

Valo4005

Pārbaudes forma

Ieskaite

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

Lekciju skaits

8

Praktisko nodarbību skaits

8

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

angļu un krievu valodas zināšanas vidējā līmenī (B2 un augstāk)

Studiju programmas daļa

S nozares prof. specializācijas kursi

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir attīstīt studentu profesionālās tulkošanas no krievu valodas angļu valodā prasmes un iemaņas, tulkojot vidēji grūtus ekonomiska un ģeopolitiska rakstura tekstus, nodrošinot oriģinālteksta satura pilnīgu atveidi, stilistisko atbilstību un gramatisko pareizību.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

·         Spēj veikt pirmstulkošanas teksta analīzi, izvēlēties ekonomiskus un politiskus terminus, atšifrēt un tulkot abreviatūras, pielietot tulkošanas transformācijas, risināt gramatiskās, leksiskās, stilistiskās grūtības, rediģēt savu un citu studentu tulkojumus.

·         Spēj orientēties attiecīgajā apakšnozarē un lietot tajā lietoto terminoloģiju, kā arī atrisināt aktuālas terminoloģijas problēmas atbilstīgajās darba valodās;

·         Spēj analizēt avotteksta kontekstu, lai rastu precīzākos tulkošanas risinājumus/ izvēlēties piemērotākos variantus;

·         Prot identificēt, analizēt un risināt tulkošanas problēmas, diskutēt, uzklausīt citu viedokļus.

·         Prot izmantot skaidrojošās un specializētas vārdnīcas, orientēties paralēltekstos, lietot ar nozari saistītos normatīvos aktus.

·         Izprot pasūtītāja/ izpildītāja atbildības jomas, tirgus prasības attiecībā uz tulkošanas speciālistu prasībām

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver:

●       regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus,

●       mājas darbu izpildi,

●       gatavošanos pārbaudes darbiem un gala ieskaitei.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala rezultātu veido:

  • Apmeklējums (jābūt vismaz 75%) un aktīvs darbs nodarbībās;
  • Mājasdarbi (jābūt iesniegtiem 100% atbilstoši pasniedzēja norādījumiem);
  • Ieskaite