Angļu valoda programmētājiem

(English for Programmers)

 

Autors

Jānis Līmežs, BA tulkošanas programma; Dr.paed. Vita Balama, docente

LAIS kods

Valo1064

Pārbaudes forma

Eksāmens

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16 (32 ak.h)

Lekciju skaits

0

Praktisko nodarbību skaits

16

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Apgūts vidusskolas angļu valodas kurss (B2 līmenis Eiropas valodu specifikācijā)

Studiju programmas daļa

Vispārizglītojošie mācību kursi

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas darījumu komunikācijā (mutiskajā un rakstiskajā), iepazīstināt ar darbu ar tekstiem dotajā IT programmēšanas jomā: izpratni, analīzi, salīdzinājumu.

Studiju rezultāti

● Spēj lasīt, izprast un analizēt tekstus angļu valodā par programmēšanas tēmām.

● Spēj patstāvīgi sagatavot prezentācijas par doto/izvēlēto tēmu, un prezentēt tās publiski, atbildēt uz jautājumiem par noteiktām tēmām, aizstāvēt savu ideju, redzējumu vai viedokli angļu valodā.

● Spēj veikt darījumu saraksti gan par biznesa, gan akadēmiskiem un personiskiem jautājumiem angļu valodā.