Tehnisko tekstu tulkošana

(Translation of Technical Texts)

 

Autors

Jānis Līmežs, BA

LAIS kods

 Citi3045 

Pārbaudes forma

eksāmens

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

2 KP (3 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

Lekciju skaits

8

Praktisko nodarbību skaits

8

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Apgūti kursi “Rakstiskās tulkošanas pamati I”, “Rakstiskā tulkošana II: informatīvie un publicistiskie teksti”

Studiju programmas daļa

Nozares specializācijas kurss

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir veidot, izkopt un attīstīt tulkošanas iemaņas un prasmes, tulkojot tehniska satura tekstus. Prast strādāt ar dažāda tipa un dažādu nozaru dokumentiem. Apgūt zināšanas par tehniskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanas nozari Latvijā un citur pasaulē.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

·         prot identificēt teksta veidu;

·         spēj noteikt teksta pielietojumu un mērķauditoriju;

·         izprot tulkošanas pakalpojumu nozares struktūru, darbplūsmu;

·         prot lietot uzziņu resursus;

·         spēj atrast un iegūt nepieciešamo informāciju un izvērtēt to;

·         spēj veikt teksta rediģēšanu;

·         spēj atrast un izlabot sava teksta kļūdas ar automatizētiem rīkiem;

·         prot identificēt un risināt iespējamas avotteksta kļūdas;

·         spēj patstāvīgi veikt tehniska teksta tulkojumu