Kursa kalendārs:

https://calendar.google.com/calendar?cid=ZXU4ZWdlaXE1aWh1bm9zZDRxNzZhYnNncTRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar algoritma jēdzienu, tā sarežģītības analīzi un

svarīgākajiem problēmu tipiem datorzinātnēs.

Studiju rezultāti:

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves students būs spējīgs izvēlēties vai izveidot realizējamam

uzdevumam piemērotāko algoritmu, analizēt un novērtēt algoritma efektivitāti.

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs iekļauj:

  •  regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus,
  • mājas darbu izpildi,
  • gatavošanos kontroldarbiem un eksāmenam,
  • iknedēļas pasniedzēja konsultācijas.