Kursa mērķis ir izkopt studentu latviešu valodas (kā valsts valodas un svešvalodas) prasmes un iemaņas valodas funkciju kopumā; pilnveidot viņu iemaņas latviešu valodas pareizrakstībā; padziļināti apgūt atsevišķas vārdšķiras, to gramatiskās kategorijas, funkcijas un veicināt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praktiski, īpaši lietišķās runas un rakstu jomā. Valodas izpratnes pilnveide un vārdu krājuma paplašināšana.