Kurss ietver teorētiskās literatūras izpēti un analīzi. Kursā paredzēta arī dažādu vācu tekstu un to fragmentu tulkošana, tulkošanas problēmu identificēšana un risināšana, veikto tulkojumu analīze, kā arī iepriekš veiktu tulkojumu rediģēšana. Kursā studenti veic tulkojumus gan nodarbībās, gan patstāvīgi (mājas darbi). Studentiem kursā jāizstrādā kursa darbs par terminoloģijā aktuālu jautājumu, izmantojot iepriekš studijās apkopotus un veidotus glosārijus (piem., juridisko, lietvedības vai citu terminu glosārijs vācu-latviešu valodā) vai jāsagatavo prezentācija, kurā izmantots un raksturots noteiktas jomas terminu kopums. Kursā galvenokārt tiks veikti rakstiski tulkojumi, iespējams izmantot un strādāt arī ar tulkošanas programmatūru Trados Studio. Tulkojumu kvalitāte tiks apspriesta nodarbībās, analizējot tulkojumus pa teksta daļām/fragmentiem, lai noskaidrotu pieņemamo tulkojuma variantu. Kurss mudinās studentus novērtēt savu un citu veikto tulkojumu kvalitāti. Studenti nostiprinās prasmes pamatot tulkošanas laikā pieņemtos lēmumus.