Kursa mērķis ir izkopt studentu krievu valodas (kā svešvalodas) prasmes un iemaņas valodas funkciju kopumā; pilnveidot viņu prasmi lietot iegūtās zināšanas praktiski lietišķās saziņas situācijās rakstu un mutvārdu formā; paplašināt studentu vārdu krājumu uzņēmējdarbības atsevišķu jomu terminoloģijā latviešu un krievu valodā; padziļināti apgūt atsevišķas vārdšķiras, to gramatiskās kategorijas, funkcijas un veicināt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praktiski.