Kursa mērķis ir izkopt studentu krievu valodas (kā svešvalodas) prasmes un iemaņas valodas funkciju kopumā, paplašināt studentu  gan pasīvo, gan aktīvo vārdu krājumu; pilnveidot viņu prasmi lietot iegūtās zināšanas praktiski.