Kursa mērķis: sniegt praktiskās iemaņas attēlu apstrādes metožu realizācijā ar specializāciju satelītattēlu apstrādē.

Studiju rezultāti

  1. Zināšanas par attēlu apstrādes pamatjēdzieniem un biežāk izmantotajām attēlu apstrādes metodēm.
  2. Izpratne par dažādu tālizpētes sensoru datu apstrādes iespējām un ierobežojumiem.
  3. Izpratne un zināšanas par metodoloģijas izvēli apkārtējās vides problēmu risināšanai, izmantojot multispektrālo satelītattēlu apstrādi.
  4. Prasme veikt multispektrālo satelītattēlu pirmsapstrādi.
  5. Prasme veikt multispektrālo attēlu vizuālu uzlabošanu un attēlu transformācijas.
  6. Prasme veikt multispektrālo satelītattēlu klasifikāciju.