ES dokumentu tulkošana DE-LV

Kursa apraksts

 

Kursa ietvaros paredzēts apgūt rakstiskās tulkošanas prasmes, sniedzot padziļinātas, uz jaunākajām tulkojumzinātnes atziņām balstītas zināšanas.
Galvenā uzmanība tiek pievērsta tulkošanas metodikas īpatnībām, tulkojot Eiropas Savienības normatīvos aktus. Tiek aplūkotas pasūtītāja norādes, kā arī tulkošanas palīglīdzekļu optimāla izmantošana tulkošanas procesā (elektroniskās terminoloģijas datu bāzes, paralēlteksti internetā, tulkošanas programmatūras, nozarterminu vārdnīcas u.c.). Kursā tiek veikta tekstu analīze pirms tulkošanas, teksta tipam atbilstošas stratēģijas un individuālās pieejas izvēle, tulkošanas grūtību identificēšana un risināšana, izmantojot dažādus leksikogrāfiskos avotus.

Studenti veic nelielus tulkošanas uzdevumus gan nodarbībās (individuāli vai mazās grupās), gan patstāvīgi ārpus tām. Tulkojumi tiek apspriesti nodarbībās, analizējot tulkojumus pa teksta daļām kļūdu vai neprecizitāšu novēršanai un optimālākā varianta noskaidrošanai.
Kursā vienlaicīgi tiek piedāvāti individuāli uzdevumi un vingrinājumi 2.svešvalodas kompetences padziļināšanai. 

Kopējais auditorijas kontaktstundu skaits: 16 praktiskās nodarbības I. semestrī.
Prasības kredīta iegūšanai:
1. Iesniegto mājas darbu vērtējums un piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (40%), un ieskaite (60%);
2. Pozitīvs zināšanu un prasmju vērtējums ieskaitē.

Kursa saturs:
1. ES tiesību aktu tulkošanas specifika: kvalitātes prasības: juridiska precizitāte, valodas skaidrība, terminoloģijas konsekvence. Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumu statuss. Tulkošanas principi (Gemeinsamer Leitfaden des europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/DE-leitfaden-fuer-die-abfassung-von-rechtstexten.pdf), ES tiesību aktu Tulkošanas rokasgrāmata).
2. Paralēlo tekstu izpratne ES tiesību aktu tulkošanā.
3. Tulkotāja tehniskie palīglīdzekļi. http://ec.europa.eu/translation/index_de.htm
Datubāzes: EurLex (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm), IATE (http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load), Eiropas savienības daudzvalodu vārdnīca EUROVOC (http://eurovoc.europa.eu/), 
elektroniskās vārdnīcas: Juridisko terminu vārdnīca DE-EN (http://dict.tu-chemnitz.de/), ES institūciju glosāriji: http://termcoord.eu/discover/glossaries-by-eu-institutions-and-bodies/
4. Tulkošanas vingrinājumi, izmantojot iepriekš sniegtās zināšanas tulkošanas metodikā. Tulkošanas pasūtījumu izpilde (darbs grupā un individuāli).

Literatūra: ES tiesību aktu Tulkošanas rokasgrāmata (lejuplādēt: http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/lv-rokasgraamata.pdf), Gemeinsamer Leitfaden des europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (lejuplādēt: http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/DE-leitfaden-fuer-die-abfassung-von-rechtstexten.pdf).

5. Docētāja sagatavotais materiālu un uzdevumu krājums