Kursa mērķis   
Iepazīstināt studentus ar digitālo attēlu interpretācijas un klasifikācijas metodēm, to matemātiskajiem pamatiem.
Studiju rezultāti   
Izpratne par digitālo attēlu apstrādes morfoloģisko formālismu, attēlu segmentācijas metodēm, objektu reprezentācijas un aprakstīšanas iespējām, kā arī par klasifikācijas metodēm.
Prasmes izvēlēties pareizu metodi uzdevuma risināšanai.
Spēja aprakstīt un salīdzināt dažādas klasifikācijas metodes.