Studiju kursa mērķis 

 

Sniegt pamatzināšanas un par Latvijas un ES prasībām un to īstenošanu darba tiesisko attiecību vadībā un darba aizsardzībā.

Studiju rezultāti

 

Izpratne un zināšanas par darba tiesību un darba aizsardzības tiesisko regulējumu

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Literatūras un normatīvo aktu analīze, patstāvīgais studiju darbs

Studiju rezultātu vērtēšana

Obligāta prasība, lai students varētu kārtot rakstisko eksāmenu, ir pozitīvs vērtējums par obligātajiem mājas darbiem. Orientējoši gala vērtējumu (ieskaites atzīmi) pēc desmit ballu sistēmas veido: 1. patstāvīgs pētījums (studiju darbs) 50 %, 2. patstāvīgā pētījuma (studiju darba) prezentācijas vērtējums 20 %, 3. atbildes uz eksāmena jautājumiem (teorija) 30 %. Noslēgumā rakstiskais eksāmens, kurā iekļauti jautājumi un uzdevumi par studiju kursa tēmām.

Studiju kursa saturs

 

1. Darba tiesisko attiecību normatīvais regulējums, ārējie, iekšējie normatīvie akti.

2. Darba likums, tā būtība un saturs. Darba koplīgums.

3. Darba tiesisko attiecību nodibināšana.

4. Darbinieka tiesības, darba devēja tiesības. Pienākumi. Atbildība.

5. Nodarbinātības nosacījumi. Darba un atpūtas laiks. Darba samaksa.

6.  Darba līguma grozījumi.

7.  Prombūtne, atvaļinājumi, komandējumi.

8. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.

9. Tiesu prakse darba tiesībās.

10. Darba aizsardzības organizācija, Starptautiskā darba organizācija. Vadītāja loma, pienākumi un tiesiskais regulējums darba aizsardzības pasākumu īstenošanā uzņēmumā.

11. Dokumentācija un darba aizsardzības pasākumu organizēšana. Inovatīvie risinājumi evakuācijas organizēšanā, darba, uguns un elektrodrošībā. Apmācību un darba aizsardzības instruktāžu kārtība. Darba vidē sastopamo risku faktori un prevencija. Darba vides riska faktori, individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, drošības zīmes.

12. Arodveselība, obligātās veselības pārbaudes.

13. Nelaimes gadījumi, to izmeklēšana, analīze. Pirmā palīdzība aroda negadījumos.