Kursa mērķis

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar MS VisualStudio IDE, .NET platformu, C# valodu un dažādām ar to saistītām mūsdienīgām tehnoloģijām, sniegt izpratni par šo tehnoloģiju priekšrocībām un trūkumiem kā arī galvenajiem pielietošanas gadījumiem.

Studiju rezultāti

Pēc šī kursa sekmīgas apguves studentiem ir jābūt zināšanām par MS VisualStudio .NET vidi un programmēšanas valodu C#, ir jābūt izpratnei par to pielietošanas iespējām un priekšrocībām, kā arī jābūt spējīgiem izstrādāt aplikācijas MS VisualStudio vidē par kursa saturā apskatītajām tēmām. Studentiem jābūt spējīgiem izvēlēties atbilstošo tehnoloģiju problēmas risināšanai, kā arī izvērtēt, vai šī kursa ietvaros apgūtās tehnoloģijas ir efektīvākās konkrēto problēmu risināšanai salīdzinājumā ar jau iepriekš citos kursos apgūtajām tehnoloģijām.

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Regulāra studiju kursa vielas apgūšana, izmantojot lekcijas materiālus, mācību literatūru, interneta resursus. Kursa darbu izstrāde (patstāvīgi un klasē tam paredzēto semināru ietvaros). Iknedēļas pasniedzēja konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala vērtējums sastāv no:

• Eksāmena/ kursa darba atzīmes (40%);

• Praktisko mājas darbu vidējās atzīmes (20%);

• Praktisko kontroldarbu vidējās atzīmes (20%);

• Semināru uzdevumu vidējās atzīmes (10%);

• Teorētisko testu vidējās atzīmes (10%).