Mērķis

Iepazīties  ar projektu vadīšanas teorētiskajiem aspektiem, veicināt teorētisko zināšanu pielietojumu praksē.

 Studiju rezultāts

Pēc studiju kursa apguves studenti būs ieguvuši pamatzināšanas projektu vadībā, kā arī pamata informāciju par Eiropas Savienības pieejamajiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības attīstībai.

 Anotācija

Studiju kurss “Projektu vadīšana” sniedz pamatzināšanas projektu vadībā un atlasē. Tajā tiek aplūkots projekta jēdziens, projekta vadības termini, projektu vadīšanas vēsturiskā attīstība. Galvenā uzmanība tiek veltīta projektu vadīšanas teorētiskajiem aspektiem, projekta posmiem: projekta definēšanai, projekta plānošanai, projekta komandas izveidei, projekta kontroles un uzraudzības nodrošināšanai, projekta īstenošanai, projekta vadītāja pienākumiem un atbildībai un projekta slēgšanai.

 Prasības kredītpunktu iegūšanai

30 % - patstāvīgais darbs (1-2 studenti) –  projekta izstrāde, iesniegšana un prezentācija

70% - eksāmens (rakstisks) pēc kursa noklausīšanās.

 Izmantojamā literatūra:

 1. Kerzner H. Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
 2. Uzulāns J., Projektu vadība, Rīga, 2004
 3. Wysocki K.R., McGary R.: Effective Project Management. Third Edition – Wiley Publishing, Inc, USA, 2003.
 4. www.pmi.org. – Project Management Institute;
 5. www.4pm.com – Project Management Training.
 6. www.esfondi.lv
 7.  www.liaa.gov.lv

  Programma.

 1. Projekta jēdziens, projektu klasifikācija
 2. Projektu vadīšanas jēdziens, mērķi, sakarības starp tiem, projektu vadīšanas vēsture.
 3. Projekta dzīves cikls (posmi), projekta aktivitātes.
 4. Projekta ideja un projekta definēšanas posms;
 5. Projekta plānošana;
 6. Projekta plāna izpilde un projektu realizējošās organizācijas.
 7. Projekta uzraudzība un kontrole.
 8. Projekta komunikācija.
 9. Projekta komanda un personāls.
 10. Projekta noslēgšana un profesionālā atbildība.
 11. ES struktūrfondi uzņēmējdarbības attīstībai.
 12. Ieskats ES struktūrfondu projektu atlasē.