Lietišķā vācu valoda

Autors:                        Silga Sviķe, Ventspils Augstskolas TSF docente

Kursa apjoms:            2 kredīti (ECTS 3 punkti)

Pārbaudes forma:       eksāmens

Priekšnosacījumi:       ļoti labas vācu valodas (B1-B2 līmenis pēc Eiropas

                                    Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņa apraksta) un ļoti

                                    labas latviešu valodas zināšanas

Kursa grupa:              2TA

Mērķis

Uzlabot, papildināt un sistematizēt vācu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem. Pilnveidot vārdu krājumu, izrunu, kā arī saziņas, lasīt- un rakstītprasmes, veicot dažādus vidējas grūtības pakāpes lasīšanas, teksta izpratnes, gramatikas, klausīšanās un citus uzdevumus. Veicināt tulkošanas pamatprasmju apguvi, veicot vidēji sarežģītu tekstu (lietišķo vēstuļu, publicistisko rakstu, dažādu aprakstu fragmentu u.tml.) tulkošanu no vācu valodas latviešu valodā.

Anotācija

Kursa mērķis ir padziļināti apgūt vācu valodas prasmes, kas atbilst B2 līmenim atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodas apguvei.

Nodarbībās ietverti gramatikas, lasītprasmes, rakstītprasmes, runātprasmes un klausīšanās uzdevumi, kā arī tiek sniegtas teorētiskās zināšanas par vācu valodas lietojumu Vācijā un Austrijā un arī par vācu kultūru. Kurss ietver vidējas sarežģītības tekstu tulkošanu no vācu valodas latviešu valodā, tulkošanas problēmu identificēšanu un to risināšanu, kā arī veikto tulkojumu analīzi. Kursā tiek paziļināti veikti dažādi uzdevumi ar tekstu: teksta galvenās domas apkopošana, kopsavilkuma rakstīšana, teksta pārstāsts u.c.

Studenti veic gan individuālos darbus, gan grupu darbus. Tulkojumus veic gan nodarbībās, gan arī patstāvīgi. Veikto patstāvīgo un grupu darbu uzdevumu un tulkojumu kvalitāte tiek apspriesta nodarbībās vai elektroniskajā saziņā, analizējot paveikto. Kursa tēmas: Eiropa, Eiropas Savienība (ES) valstis, ES valstu kultūra un tradīcijas, cilvēki, brīvā laika nodarbošanās, hobiji.

Prasības kredīta iegūšanai

1. Veikt un laikā iesniegt pasniedzējai visus patstāvīgos un individuālos darbus.

2. Iegūt pozitīvu novērtējumu pārbaudījumos semestra laikā.

3. Iegūt pozitīvu novērtējumu pārbaudījumā kursa noslēgumā - eksāmenā.

4. Prezentēt grupas kolēģiem un iesniegt pasniedzējai individuāli vai grupās veiktu radošu darbu par kursam atbilstošu tēmu (par tēmu vienojas kursa sākumā) un iegūt pozitīvu prezentācijas novērtējumu.

4. Apmeklēt ne mazāk kā 70% praktisko nodarbību semestra laikā.

 

Literatūra

  1. Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau B2. Buscha, A., Raven, S.  Leipzig: Schubert Verlag, 2010
  2. Grammatik ist kinderleicht. Lepp, M., Rīga: Zvaigzne ABC, 2000
  3. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim, 2006
  4. Elektroniskās vārdnīcas (skat. tulkošanas vadlīnijas)
  5. Interneta resursi (mein-deutschbuch.de, dw.com, dict.cc, duden.de, multitran.ru u.c.)
  6. Pasniedzējas sagatavotais materiālu un uzdevumu krājums