Mērķis

Aplūkot svarīgākās mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, īpašu uzmanību veltot mūsdienu latviešu valodas aktualitātēm un to risinājumiem valodas praksē un latviešu ortogrāfijas, interpunkcijas, stilistikas un valodas kultūras jautājumiem. Sniegt studentiem padziļinātu ieskatu mūsdienu latviešu valodas attīstībā tulkošanas studiju programmu specializācijas kontekstā. Aktualizēt tulka un tulkotāja lomu latviešu valodas attīstībā un jaunradē, izkopt latviešu valodas prasmes un iemaņas. Prast saskatīt un labot tulkotajos un lietišķajos tekstos, publicistikā, globālajā tīmeklī un televīzijas pārraidēs stilistikas un ortogrāfijas kļūdas, kā arī orientēties latviešu gramatikas jautājumos.

Anotācija

Kursā tiek aplūkota valodas funkcionālo stilu klasifikācija un funkcionēšana. Praktiskajos darbos tiek analizēti teksti, kuros sastopamas raksturīgākās leksikas un stilistikas kļūdas. Iegūtās zināšanas var tikt izmantotas tulka tulkotāja darbā, veicot patstāvīgas teksta analīzes no valodas stilistikas viedokļa.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

 1. Studenti piedalās semināros un praktiskajos darbos.
 2. Apmeklē ne mazāk kā 70% praktisko nodarbību semestra laikā.
 3. Dalība grupu darbā.
 4. Patstāvīgo darbu (populārzinātniska teksta analīze u. c.) izstrāde.
 5. Praktiskie darbi tiek iesniegti noteiktā termiņā.
 6. Pozitīvs zināšanu novērtējums ieskaitē.

Kursu programma

 1. Ievadjautājumi. Kursa aktualitāte. Kursa struktūra.
 2. Stilistika, tās galvenie uzdevumi. Stilistikas pētīšanas objekts un saturs-neitrālais un stilistiskais valodā.
 3. Valodas funkcionālo stilu klasifikācijas problēmas. Funkcionālo stilu attīstības tendences mūsdienās.
 4. Zinātniskās valodas stils (zinātnisko tekstu veidi).
 5. Lietišķo rakstu valodas stila izpratne. Valodas līdzekļu standartizācija.
 6. Publicistikas valodas stils.
 7. Poētiskās valodas stils. Interpunkcijas intonatīvās un jēdzieniskās nianses.
 8. Literārā sarunvaloda.
 9. Stilistiskā sinonīmija.
 10. Jauna vārda radīšanas priekšnoteikumi. Internacionālu vārdu adaptācija latviešu valodā.
 11. Aktuālais vārdu pareizrakstībā.
 12. Lielā sākumburta lietošana, problēmgadījumi un raksturīgākās kļūdas.
 13. Stilistiskās izteiksmes lingvistiskie paņēmieni.

 

Literatūra

1.      Freimane,  Inta. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. R.: Zvaigzne, 1993. 470 lpp.

2.      Laua, A.  Latviešu valodas frazeoloģija [kopija] : [mācību materiāli] / A.Laua. Rīga : Zvaigzne, 1992. 76 lpp.

3.      Laua, A.  Latviešu leksikoloģija [kopija] : [mācību materiāli] / A.Laua. Rīga : Zvaigzne, 1981. 288 lpp.

4.      Rozenbergs,  Jānis. Latviešu valodas stilistika. R.: Zvaigzne ABC, 1995. 231 lpp.

Citi informācijas avoti

 1. Terminoloģijas jaunumi.
 2. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi.
 3. Akadēmiskā terminu datubāze http://termini.lza.lv/term.php
 4. Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca http://tezaurs.lv/
 5. Tulkošanas un terminoloģijas centra tīmekļa vietne http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html