Rakstiskā tulkošana: mārketings un reklāma (V-L-V)

 

Autors:                        Silga Sviķe, Ventspils Augstskolas TSF lektore

Kursa kods:

Kursa apjoms:            4 kredīti (ECTS 6 punkti)

Pārbaudes forma:       eksāmens

Priekšnosacījumi:       ļoti labas vācu valodas un latviešu valodas zināšanas

Kursa grupa:             

 

Mērķis

Veidot, izkopt un attīstīt tulkošanas iemaņas un prasmes, tulkojot vidējas grūtības pakāpes un sarežģītus mārketinga jomas tekstus (publicistiskos rakstus, aprakstus, mācību literatūras fragmentus u.tml.), īpašu uzmanību veltot tekstu raksturojošo semantisko, sintaktisko, strukturāli pazīmju un izteiksmes līdzekļu atveidei tulkojumā.

 

Anotācija

Kurss ietver dažādu vācu (šveiciešu, austriešu) tekstu un to fragmentu tulkošanu, tulkošanas problēmu identificēšanu un risināšanu, tulkošanas stratēģijas izstrādāšanu, veikto tulkojumu analīzi.

Studenti veiks tulkojumus gan nodarbībās (individuāli un mazās grupās), gan patstāvīgi. Tulkojumu kvalitāte tiks apspriesta nodarbībās, analizējot tulkojumus pa teksta daļām, lai novērstu kļūdas un nepilnības un noskaidrotu pieņemamo tulkojuma variantu. Kurss mudinās studentus izprast tekstu valodas stilistiskos un funkcionālos aspektus, lai tos adekvāti atveidotu tulkojumā, kā arī novērtēt savu un citu veikto tulkojumu kvalitāti. Studentiem jāapgūst prasme pamatot tulkošanas laikā pieņemtos lēmumus.

 

Prasības kredīta iegūšanai

1. Veikt un laikā iesniegt pasniedzējai visus patstāvīgos un individuālos tulkojumus.

2. Iegūt pozitīvu novērtējumu tulkošanas rakstveida pārbaudījumos semestra laikā.

3. Iegūt pozitīvu novērtējumu tulkošanas rakstveida pārbaudījumā kursa noslēgumā eksāmenā.

4. Iztulkot (un prezentēt grupas kolēģiem) un iesniegt pasniedzējai studenta brīvi izvēlētu reklāmas tekstu no vācu valodas latviešu valodā (apm. 10 teikumu garš teksts + tulkotāja komentāri) un iegūt pozitīvu tulkojuma novērtējumu.

5. Apmeklēt ne mazāk kā 70% praktisko nodarbību semestra laikā.

6. Grupu darba tulkojums.

 

Literatūra

 1. Kotler, Ph., Bliemel, F.: Marketing-Management, Stuttgart, 1995
 2. Vahlens Großes Marketing-Lexikon. Verlag C.H.Beck, Verlag Vahlen: München, 1998
 3. Gabler. Wirtschaftslexikon. 14. Auflage, Wiesbaden, 1997
 4. Praude, V., Beļčikovs, J.: Mārketings. Izd. Vaidelote, Rīga, 1999
 5. Tirgzinības pamati. Mācību materiāls, LR IZM, apgāds „Jumava”, Rīga, 1998
 6. Vācu-latviešu vārdnīca: ap 52.000 vārdu. Granta, K., Pampe, E. Rīga: Avots, 1996
 7. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim, 2006
 8. Duden - Das Synonymwörterbuch, 4. Aufl. Mannheim, 2007
 9. Duden. Wirtschaft von A bis Z. Grundlagenwissen für Beruf, Ausbildung und tägliches Leben. 2., veränd. Aufl. Bibliografisches Institut, Mannheim; Dudenverlag, 2004
 10. Elektroniskās vārdnīcas (skat. tulkošanas vadlīnijas)
 11. Interneta resursi (TTC, Eur-Lex)
 12. Pasniedzējas sagatavotais materiālu un uzdevumu krājums