Kursa mērķis

 

Veidot un izkopt tulkošanas prasmes un iemaņas vidējas grūtības pakāpes informatīvu un publicistikas tekstu tulkošanā, paplašinot zināšanas un prasmes šo tekstu tipu funkcionālās stilistikas un tekstu raksturojošo semantisko, sintaktisko, strukturālo pazīmju un izteiksmes līdzekļu atveidē tulkojumā. Nostiprināt datorraksta un tekstu noformēšanas/apstrādes iemaņas, kā arī elektronisko informācijas līdzekļu izmantošanas prasmes.

 

Studiju rezultāti

 

 • Studenti spēj nodarbībās un patstāvīgi iegūtās zināšanas par informatīvo un publicistikas tekstu tulkošanu pielietot praksē, tulkojot dažāda satura, vidējas sarežģītības pakāpes tekstus.
 • Studenti savas tulkotāja kompetences ietvaros spēj identificēt tulkošanas grūtības, pamatot pieņemtos tulkošanas lēmumus, kā arī kritiski izvērtēt nepieņemamos variantus.
 • Studenti ir apguvuši augstākas pakāpes tulkošanas darba iemaņas, salīdzinot ar pirmo semestri, labāk izprot tulkošanas procesa daļu secību un to racionālas organizācijas nepieciešamību.
 • Studenti spēj analizēt un izmantot valodas lietojuma un tulkošanas prakses pētījumus savu zināšanu un prasmju papildināšanai.
 • Studenti pārzina un prot izmantot elektroniskos informācijas līdzekļus un pietiekami veikli tulko un noformē tekstus datorrakstā.
 • Studenti spēj racionāli organizēt savu laiku un papildu informācijas meklēšanas resursus tulkošanas uzdevumu veikšanai, ir racionāli izveidota tulkošanas darba mape (portfolio).

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

 • Patstāvīgie (mājas) tulkojumi (1 teksts nedēļā).
 • Tekstu pirmstulkošanas analīze un leksikas izpēte.
 • Paralēlo tekstu in papildu informācijas meklēšana par tekstu tēmu.
 • Glosāriju veidošana.
 • Prezentāciju sagatavošana.
 • Kursa darba mapes (portfolio) regulāra papildināšana.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

 • Regulāri izpildīti uzdevumi: patstāvīgie tulkojumi, glosāriju izveide, avottekstu sagatavošana tulkošanai, samaklēta informācija par teksta tēmu.
 • Līdzdalība nodarbībās (vismaz 70% no kopējā nodarbību skaita) un aktīva iesaistīšanās diskusijās par nodarbības tēmu.
 • Tulkojumu mutiska analīze (prezentācijas).
 • Sekmīgi veikti tulkošanas kontroldarbi.
 • Izveidota kursa darba mape (portfolio) un sagatavota iesniegšanai vērtējumam.
 • Sekmīgi nokārtots eksāmena tulkojums.