Kursā studenti tālāk apgūst un pilnveido konferenču tulka profesionālās iemaņas un prasmes, imitējot reālas dzīves situācijas. Tiek pilnveidotas studentu dzimtās (A valoda) un angļu valodas (B valoda) zināšanas, tulkojot sinhroni runas abos valodu virzienos ar un bez runas teksta par kursā iekļautajām tēmām ES, ANO un NATO kontekstā. Kursa nodarbībās tiek pilnveidotas studentu klausīšanās prasmes, spējas uztvert un analizēt 15-20 minūšu gara runāta teksta atsevišķo daļu savstarpējās sakarības un to galvenās idejas, lai, izvēloties pareizos tulkošanas paņēmienus, studenti spētu profesionāli veikt sinhrono tulkošanu. Tiek pilnveidotas studentu spējas uztvert, saprast un pielāgoties dažādām angļu valodas izrunas varietātēm un akcentiem. Kursa nodarbībās studenti aktīvi vingrinās gan laboratorijā, gan sinhronās tulkošanas kabīnēs.