Programmas daļa:  Obligātās izvēles studiju kurss
Priekšnosacījumi: Programēšanas valodas C++, C#
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar datorgrafikas principiem un metodēm, ka arī paradīt datorgrafikas pamat algoritmu darbību.
Studiju rezultāti:
Pēc kursa pabeigšanas studentam spēj izveidot datorgrafikas algoritmus un pielietot tos savas izstrādātas aplikācijas, izveidot programmas uz OpenGL bāzes.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids: 
Kursa paredzēti laboratorijas darbi, mājas darbi, kuros nepieciešams izveidot programmas ar datorgrafikas algoritmiem. Kursā beigas studentiem jāaizstāv savas patstāvīgi izstrādātas programmas.
Studiju rezultātu vērtēšana:
Galā atzīmē tiek aprēķināta no 3 daļām:
• Atzīme par laboratorijas darbiem (uzdevumi, kas semestra gaitā bijā izpildītiklasē);
• Atzīme par mājās darbiem (uzdevumi, kurus student taisa patstāvīgi).