Baltijas Jūras Reģiona transporta tīkli

(Transport networks in the Baltic Sea Region)

 

Autors: lektors , Māris Plūmiņš, MBA

Kursa kods:1304

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti(ECTS 6 punkti)

Pārbaudes forma: Eksāmens

Kursa grupa: B daļa (izvēles kurss specializācijā ”Uzņēmējdarbība Baltijas valstīs”)

 

Mērķis

 

Kursa mērķis ir iemācīt studentiem orientēties un izprast globālās un reģionālās ekonomikas attīstību, transporta un loģistikas tendences Baltijas jūras valstīs, kas ir gan sadarbības partneri, gan konkurenti kravu plūsmu tīklā BJR attīstot pievilcīgāku transporta koridoru ES infrastruktūras politikas un attīstības programmā, piesaistot vairāk kravu, pasažieru, un ekonomiskās aktivitātes. Transporta uzņēmumu(loģistikas centru, transporta uzņēmumu, noliktavu un ostu) nepārtraukta attīstība un  turpmāka savu pakalpojumu kvalitātes un veidu uzlabošana un piemērošana tirgus spēlētāju prasībām ir būtisks konkurētspējas faktors reģiona ilgtspējīgā attīstībā. Izprast Baltijas jūras kā vienojošu elementu reģionālajā transporta un loģistikas sistēmā, kas ieņem nozīmīgu lomu ES un pasaules ekonomikas kartē, apgūt un izmantot šīs zināšanas, kas kā jebkuras organizācijas vadītājam ir nepieciešamas ikdienas lēmumu pieņemšanā.

                                                                     

Anotācija

Galvenā uzmanība tiks veltīta  loģistikas un transporta pakalpojumu konkurētspējas palielināšanas jautājumiem ES un BJR strauji mainīgajā vidē pēdējā desmitgadē. Strauji globalizācijas procesi pasaulē un ES ir izveidojuši jaunu biznesa un tiesisko situāciju dinamiskajā transporta un loģistikas industrijā. Preču un pasažieru plūsmas ES paplašināšanās rezultātā Austrumu virzienā ir būtiski pieaugušas un veicina valstu ekonomikas, bet izraisa blakusefektus( piesārņojums, negadījumi, sastrēgumi un trokšņi), bez kuru koordinētas rīcības un risinājuma, tiek apdraudēta reģiona ekonomikas un vides ilgtspējīga attīstība un konkurētspēja 11 valstīs un vairāk kā 100 miljonu iedzīvotājiem.

Praktiskā daļa orientēsies uz Baltijas jūras valstu, vadošo uzņēmumu un transporta mezglu potenciāla analīzi un prasmi uztvert, izprast, prognozēt procesus industrijā. Studentiem būs prasīts veikt aktuālas situācijas analīzes un paust priekšlikumus transporta loģistikas jautājumu risināšanā, prezentēt, un diskusijās pierādīt savus viedokļus.

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai

  1. Sekmīgi veikt patstāvīgos un grupas darbus semestra laikā.
  2. Kursa eksāmenā rakstiskā/mutiskā formā jāiegūst pozitīvs zināšanu novērtējums;60 % sastāda  eksāmens( i) un 40% grupu patstāvīgais darbs.
  3. 90% lekciju apmeklējums.

 

Programma

1.      Baltijas jūras transporta tīkli kursa apskats.

2.      Pārskats par Baltijas jūras reģionu.

3.      Transporta tīkli un to loma reģionālajā attīstībā.

4.      Transporta politika ES un BJR.

5.      TEN-T trans ES transporta sistēma.

6.       Baltijas jūras valstu konkurētspēja ES

7 .      Ziemeļu dimensija.

8.      Transporta veidu raksturojums un analīze

9.      Ceļa transports.

10.      Dzelzceļa transports

11.       Gaisa transports.

12.      Jūras transports.

13.      Inter modālie un multimodālie  transporta risinājumi BJR .

14.      Transports, enerģija un apkārtējā vide.

15.      Noliktavas, loģistikas centri transporta sistēmas elementi.

16.  Kopsavilkums

Avoti:

Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas portāli un izdevumi transporta jomā.

Eurostat statistikas dati

Baltijas Jūras reģiona politikas dokumenti.

Baltijas Jūras reģiona organizāciju atskaites un pētījumi.

Interneta resursi.

 


Baltijas Jūras reģiona Transporta tīkli 2019.pdfBaltijas Jūras reģiona Transporta tīkli 2019.pdf