Ievads datorizētajā tulkošanā Introduction to Computer Aided Translation Autors Dr.philol. Dipl.iur. Valda Rudziša Kursa kods 2143 Pārbaudes forma Ieskaite Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti) 2 KP jeb 3 ECTS Priekšnosacījumi kursa uzsākšanai Sekmīgi nokārtots kurss “Ievads datormācībā” Kursa grupa Nozares specializācijas kurss Kursa mērķis Kursa mērķis ir apgūt iemaņas un prasmes darbā ar tulkošanas programmatūras TRADOS rīkiem Translators Workbench, Multiterm, WignAlign un TagEditor Studiju rezultāti Jāapgūt prasmes un iemaņas darbā ar tulkošanas atmiņu, tās veidojot ne tikai tulkošanas procesā, bet arī ar programmas WignAlign palīdzību, veidojot jaunas elektroniskās atmiņas „paralelizējot“ jau pārtulkotus tekstus ar to oriģināliem. Jāapgūst iemaņas un prasmes darbā ar īpašo programmatūru TagEditor. Ar tās palīdzību iespējams tulkot mājas lapas, kā arī tehniskos tekstus ar tabulām attēliem, grafikiem utml. Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids Elektroniskās tulkošanas atmiņas un terminoloģijas datu bāzes izveide par pasniedzējas noteikto tēmu semestra laikā Studiju rezultātu vērtēšana Elektroniskās tulkošanas atmiņas un terminoloģijas datu bāzes izveide par pasniedzējas noteikto tēmu izveide semestra laikā, aktīva līdzdalība nodarbībās (50%) Ieskaite (prasmju un iemaņu demonstrēšana darbā ar TRADOS programmatūru) (50%), ātrrakstīšanas iemaņu pārbaude (sekmīgs vērtējums). Kursa saturs 1. Tulkošanas tehnoloģiju nozīme tulkošanas procesā. 2. Mašīntulkošana un datorizētā tulkošana. Atšķirības. 3. Datorizētās tulkošanas programmatūras:. • TRADOS: www.trados.com • Wordfast :. www. wordfast.net • 2. Deja Vu: www.atrilcom • TRANSIT: www.star-solutions.net • ACROSS:– www.across.net 4. Tulkošanas programmatūras TRADOS rīks Translators Workbench 5. Tulkošanas atmiņas (Translation memory - TM) iespējas. 6. TM rīkjoslas un to funkcijas:File ( Maintenance, Import, Export), Settings, Translation Memory Options, Tools (tulkojuma analīzes, Clean up funkcija). 7. Pirmie soļi ar TRADOS: Jaunas tulkošanas atmiņas (TM) izveide, valodu izvēle. Saikne ar tulkojamo dokumentu Word formātā. Vingrinājumi. 7.1. Workbench rīkjoslas, to pielietošana tulkošanas un TM veidošanas procesā. 7.2. TM redakcionālā apstrāde, izmaiņu veikšana tajā. 7.3. Iztulkota teksta “notīrīšana” (Clean_Up funkcija). Vingrinājumi. 8. Tulkošanas pasūtījums, izmantojot iepriekš izveidotu TM: • Pirmstulkošanas analīze • Automātiskā tulkošanas funkcija, balstoties uz atmiņā esošajiem segmentiem. Vingrinājumi. • Iztulkotā teksta noformēšana saskaņā ar pasūtītāja norādēm. • TM nosūtīšana pa elektronisko pastu. Vingrinājumi Pamatliteratūra 1. www.trados.com Atbildīgā pasniedzēja sagatavoti materiāli Papildliteratūra Citas tulkošanas programmatūru ražotāju tīmekļa vietnes • Wordfast :. www. wordfast.net • 2. Deja Vu: www.atrilcom • TRANSIT: www.star-solutions.net • ACROSS:– www.across.net