Kursa mērķis ir apgūt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, to atšķirības un saites ar citām informatīvajām sistēmām, iepazīt sistēmas sastāvdaļas, to nozīmi un praktisko pielietošanu kartogrāfijā un citu ar vidi saistītu uzdevumu risināšanā.

Studiju rezultātu vērtēšana

Kursa eksāmenā jāiegūst pozitīvs teorētisko zināšanu un praktisko ĢIS uzdevumu risināšanas novērtējums, jāsagatavo un jānoformē tematiska karte ievērojot definētās prasības. Eksāmens (40%), praktiskie darbi (40%), tematiskā karte (20%)