Kursa mērķis

Padziļināt latviešu literārās valodas prasmes, iepazīstoties ar torētiskām atziņām spēt tās pielietot praktiskos uzdevumos un tulkota teksta rediģēšanā. Veidot izpratni par aktuālajiem procesiem latviešu valodā, iepazīties ar mūsdienu latviešu valodas attīstības tendencēm.

Studiju rezultāti

Students spēj plānot un organizēt darbu grupā, kā arī strādāt individuāli. Spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu un spēj patstāvīgi, prasībām atbilstoši, izstrādāt un noformēt semestra darbu. Spēj atrast un izvērtēt informāciju, kas saistīta ar kursa specifiku. Spēj oientēties jaunākajos pētījumos par latviešu valodu un tos pielietot praksē.

Studiju rezultātu vērtēšana:

1)      dalība semināros un praktiskajos darbos;

2)      apmeklēts ne mazāk kā 70% praktisko nodarbību;

3)      sekmīgi nokārtoti pārbaudes darbi;

4)      laicīgi iesniegti visi semestra laikā uzdotie mājas darbi;

5)      patstāvīgi izstrādāts, laicīgi iesniegts un prasībām atbilstoši noformēts semestra darbs;

6)      pozitīvs zināšanu novērtējums eksāmenā.

Kursa saturs

 1. Ievadjautājumi. Kursa aktualitāte. Kursa struktūra.
 2. Semestra darba izstrādes mērķis un uzdevumi, tehniskais noformējums. Bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmas izveide.
 3. Lielo burtu lietošana un tā funkcijas.
 4. Saīsinājumsalikteņu veidi. Biežāk sastopamās nekonsekvences.     
 5. Lietvārda gramatiskās kategorijas. Skaņu mija II, V un VI deklinācijas lietvārdiem.
 6. Vīriešu un sieviešu uzvārdu atbilsmes pēc lietvārda deklinācijām. Izņēmumi. Uzruna. Uzrunas ievadītājvārdi.
 7. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas. Īpašības vārda noteiktā un nenoteiktā galotne. Vīriešu un sieviešu uzvārdu atbilsmes pēc īpašības vārdu galotnēm.
 8. Skaitļa vārda un vietniekvārda gramatiskās kategorijas. Ģenitīva lietojums.
 9. Darbības vārda gramatiskās kategorijas
 10. Saikļi un prievārdi, to saistāmība.
 11. Vārddarināšana.
 12. Vārsavienojumi, gramatiskā centra precizēšana, teikuma locekļu gramatiska saskaņošana, vārdu secība.
 13. Aizguvumi valodas praksē.
 14. Kalkēšana, galvenie kalku tipi mūsdienu latviešu valodā.
 15. Semantiski kompensējamie un nekompensējamie izteiksmes līdzekļi. Liekvārdība.
 16. Atsevišķu pieturzīmju galvenie lietošanas gadījumi. Interpunkcija lietišķajā tekstveidē.

Pamatliteratūra

 1. Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā.-R.: Zvaigzne, 1993.- 470 lpp.
 2. Blinkena, A. Latviešu interpunkcija.-R.: Zvaigzne ABC, 2009.-439 lpp.

 

Papildliteratūra

 1. Baldunčiks, J. Anglicismi latviešu valodā.-R.: Zinātne, 1989.-541 lpp.
 2. Guļevska, D. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata: latviešu valoda.- [Rīga]: Avots, [2002].- 234 lpp.
 3. Īpašvārdu rakstība.-R.: Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998.-53 lpp.
 4. Kušķis, J. Mūsu valoda 2: padomi latviskas valodas cienītājiem.-[Rīga]: Biedrība "Latvietis", 2009.- 375 lpp.
 5. Rozenbergs, J. Latviešu valodas stilistika.-R.: Zvaigzne ABC, 1995.-
 6. Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos.-R.: Zvaigzne ABC, 2003.-150 lpp.
 7. Valsts valodas aģentūra. Valodas aktualitātes.-R.: Madonas poligrāfists, 2008.-48 lpp.

 

Citi informācijas avoti

 1. Terminoloģijas jaunumi.
 2. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi.
 3. Akadēmiskā terminu datu bāze www.termini.lza.lv
 4. Tulkošanas un terminoloģijas centra tīmekļa vietne http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html