BRITU CIVILIZĀCIJA UN KULTŪRA (British Civilization and Culture) Autors: Dr. philol. prof. Jānis Sīlis Kursa kods: ___ Pārbaudes forma: ieskaite Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti): 2 (3) Priekšnosacījumi kursa uzsākšanai: nav Kursa grupa: izvēles kursi Kursa mērķis: Iepazīstināt kursa apmeklētājus (VeA studentus un ārpusaugstskolas interesentus ar Apvienotās Karalistes pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju etnisko (vēsturisko), sociālo un kultūras identitāti, reliģisko uzskatu un mācību nomaiņu un attīstību vēstures gaitā; īsā pārskatā ielūkoties garīgajos strāvojumos, tostarp arī mazāk tradicionālajos, bet Apvienotās Karalistes garīgo mantojumu veidojošos; parādīt zinātniskās un filozofiskās domas evolūcijā Britu salās; sniegt ieskatu britu kultūras (literatūras, lietišķās un tēlotājas mākslas, arhitektūras un mūzikas) attīstībā no pirmajām vēstures liecībām līdz mūsdienām. Kursu iespējams lasīt gan latviešu, gan angļu valodā. Studiju rezultāti: iegūtas zināšanas par Apvienotās Karalistes civilizācijas garīgajiem aspektiek un kultūru. Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids: iepazīšanās ar literatūru un atbilstošām interneta vietnēm. Studiju rezultātu vērtēšana: semināru un testu veidā.