Angļu rakstu valodas prakse I

(English Written Practice I)

 

Autors

MA I.Vizule

Kursa kods

 

Pārbaudes forma

ieskaite

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

1 (ECTS 1,5)

Priekšnosacījumi kursa uzsākšanai

Apgūti šādi kursi angļu valodā: normatīvā gramatika, stilistika, teksta leksiskā un stilistiskā analīze

Kursa grupa

Vispārizglītojošais studiju kurss

 

 

Kursa mērķis

 

Apgūstot angļu valodā rakstīta teksta izveides pamatprincipus, īpatnības, prasības un normas vārda, teikuma un teksta līmenī, uzlabot studentu izpratni par pareizrakstību, interpunkciju, efektīviem un loģiski veidotiem un saistītiem teikumiem un rindkopām, stilu, struktūra, utt., arī sastatāmā aspektā ar dzimto valodu, un pilnveidot tulkam-tulkotājam nepieciešamās tehniskās un kognitīvās prasmes un spēt tās pielietot praksē tekstu kritiskas analīzes un tekstu producēšanas līmenī, tai skaitā tulkojumos angļu valodā.

Studiju rezultāti

 

Kursa noslēgumā students spēj:

- Lasīt un saprast teorētisko un uzziņu literatūru tekstu producēšanā angļu valodā, saskatīt būtisko, apkopot to mutiskā un/vai rakstu veidā individuāli un grupā.

- Saskatīt un izskaidrot pareizrakstības, interpunkcijas un teksta izveides likumības sastatā ar to lietojumu dzimtajā valodā un kā tās ietekmē rakstītā teksta nozīmi vārda, teikuma un teksta līmenī.

- Nodemonstrēt labu izpratni par rakstu valodu sastatā ar mutvārdu valodu, par ekspresīvo, informatīvo un reklāmtekstu izveides īpatnībām, par teksta rakstīšanas procesu.

- Raksturot atšķirību starp dažādiem rindkopu veidiem, to rakstīšanas īpatnībām un noformulēt konkrētajam rindkopas veidam un tēmai atbilstošu ievadteikumu, kurš skaidri un precīzi definē rindkopā skatīto galveno jautājumu/ problēmu.

- Izskaidrot dažādu saistvārdu un signālvārdu nozīmi un lietojuma atšķirības un atbilstoši tos izmantot savā tekstā (teikuma un teksta līmenī).

- Rakstu valodā izteikt savu domu īsi, skaidri, strukturētā un loģiskā veidā teikuma un teksta līmenī, izvairoties no liekvārdības, nepamatotiem un tēmai neatbilstošiem teksta elementiem.  

- Novērtēt sava un citu rakstīta teksta atbilstību pareizrakstības, interpunkcijas un stila normām (pareizrakstība, interpunkcija, lielo burtu lietojums, gramatika, teikuma un rindkopu struktūra) un to uzlabot.

Learning outcomes

At the end of the course, the student is able to:

- Read and understand theoretical literature and reference sources on text production in English, to identify the key points and summarise them orally or in writing in group or individually;

- See and explain how spelling, punctuation and text creation conventions in English differ from those in their native language, and explain their effect on the meaning on the word, sentence and text level;

- Demonstrate a good understanding of differences between spoken and written English, among expressive, informative and vocative texts, and understanding and skill of text creation process;

- Differentiate among different paragraph types and their creation, and is able to develop a relevant to the topic and effective topic sentence for each paragraph type;

- Explain the meaning of different cohesive devices and use them effectively to ensure good flow and cohesion in text development on the sentence (sentence combining skills) and text level;

- Express their idea in a well-structured, logical, clear and concise manner avoiding wordiness, unjustified and irrelevant textual entries.

- Review a written piece of their own and that of other students and evaluate how it complies with the accepted conventions in writing, including spelling, punctuation, capitalization, grammar, sentence and paragraph structure, etc., and revise it.


Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

-          teorētisko materiālu lasīšana un izlasītā materiāla analīze, kopsavilkuma prezentēšana;

-          patstāvīgie darbi mājās un auditorijā (pareizrakstības un interpunkcijas uzdevumi, dažāda veida tekstu producēšana teikumu un rindkopu līmenī);

-          dažāda veida rindkopu rakstīšana, analīze un uzlabošana, individuāli un grupā

-          tekstveides procesa analīze, izvērtēšana un uzlabošana

Studiju rezultātu vērtēšana

-          mājas uzdevumu izpilde (uz katru nodarbību)

-          aktīva dalība auditorijas darbā

-          kontroldarbi semestra laikā

-          semestra ieskaite (pozitīvs vērtējums no 70%, pareizrakstībā – no 80%)