Kursa mērķis

Veidot un izkopt studentos prasmes un iemaņas dažādu rakstītu ekspresīvo tekstu lasīšanā un izpratnē, tajos sastopamo lingvistisko un stilistisko īpatnību izvērtēšanā un aktīvā lietošanā, kā arī valodas krājuma paplašināšanā.

Studiju rezultāti

Kursa noslēgumā students spēj:

-         lasīt un saprast kursam būtiskus teorētiskos avotus, individuāli un/vai grupā atlasīt un apkopot tajos būtiskāko informāciju;

-         demonstrēt dažādas tekstu lasīšanas metodes un veikt tekstu sākotnējo analīzi (autora galvenā doma, atslēgvārdi, teksta struktūra, galvenā doma katrā teksta struktūras daļā, kopsavilkums) grupā un individuāli;   

-         atpazīt un saprast dažādus lingivistiskos, literāros un stila pamatjēdzienus;

-         analizēt vārda nozīmi mikro un makro līmenī, izskaidrot un ilustrēt atsevišķas leksiskās vienības polisēmiju, homonīmiju, sinonīmiju, vārddarināšanas modeļus, atpazīt un izskaidrot frazeoloģiju, stilistiskos paņēmienus;

-         izšķirt starp dažādām angļu valodas leksikas grupām, noteikt un izskaidrot atsevišķu leksikas vienību lietojumu konkrētā kontekstā;

-         analizēt tekstu mikro un makro līmenī strukturētā un loģiskā veidā individuāli un grupā, savu viedokli pamatojot ar piemēriem/ liecībām no teksta;

-         nodemonstrēt prasmi izvēlēties un izmantot konkrētā teksta izpratnei būtiskus uzziņas avotus;

-         saskatīt un paskaidrot atsevišķas konkrētā teksta tulkošanas problēmas

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

-         teorētisko avotu studēšana un būtiskākā materiāla atlase;

-         ekspresīvo tekstu lasīšana un analīze;

-         tematiskās grupu prezentācijas

-         darbs ar uzziņas literatūru;

-         valodas krājuma paplašināšana

Studiju rezultātu vērtēšana

-         mājas uzdevumu izpilde (uz katru nodarbību)

-         aktīva dalība auditorijas darbā (apmeklējums vismaz  70% no nodarbībām)

-         kontroldarbi semestra laikā

-         tematiskās grupu prezentācijas

-         eksāmens