Studiju rezultāti

Spēj veikt attiecīgās nozares jomu novērtējumu, sasniegumus, analizēt trūkumus un prieksrocības, izteikt savu viedokli par mūsdienu finanšu darījumiem, pamatot savu viedokli prezentācijās, diskusijās

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids - Kursa ietvaros tiek akcentēta darījumu korespondences loma saistībā ar finansu dokumentiem, uzņēmuma attīstību un tā darbības novērtējumu, kā arī valdības un banku lomu ekonomikā. Pielietotās komunikatīvās darba formas kā grupu darbs, darbs pāros, uzstāšanās auditorijas priekšā, diskusija, debates kā arī lietišķās sarakstes prasmju izkopšana attīsta valodas prasmes. Kursā aplūkotās tēmas dod iespēju studentam izsekot bankas operācijām, darījumiem ar vērtspapīriem sākot no idejas rašanās līdz to nonākšanai pie patērētāja.

Izdales materiāli tiek izstrādāti tā, lai sekmētu studentu patstāvīgo darbu. Patstāvīgā darba formas ir darbs ar speciālajām vārdnīcām, periodiku, internetu, u.c. augstskolas bibliotēkā pieejamiem informācijas avotiem.

 

 

Studiju rezultātu vērtēšana - Nodarbību apmeklējums sastāda vismaz 70% no kopējā nodarbību skaita, sekmīgi nokārtoti visi semestra pārbaudes darbi, sekmīgi nokārtota ieskaite.

 (izraksts no docentes V.Balamas veidotā kursa apraksta. pilns apraksts - sk. doc. pirmajā nedēļā)