Kursa mērķis

Veidot un izkopt studentos prasmes un iemaņas kritiski lasīt dažādu stilu un veidu rakstītus tekstus un veikt to pirms-tulkojuma analīzi; paplašināt un daudzveidot valodas vārdu krājumu, uzlabot valodas izpratni.

Kursa noslēgumā students spēj:

-izšķirt starp dažādiem lingivistiskiem, literāriem un stila pamatjēdzieniem un lietot tos teksta analīzē;

-noteikt teksta veidu un saskatīt tā būtiskās īpatnības (tiešās explicit un netiešās implicit), salīdzināt to ar citu veidu tekstiem;

-veikt tekstu sākotnējo pirmstulkošanas analīzi (teksta veids, pragmatiskais mērķis, autora galvenā doma, atslēgvārdi, teksta struktūra, teksta reģistrs, tonis, mērķa auditorija) grupā un individuāli; pamatot savu viedokli ar pierādījumiem no teksta;

-saskatīt teksta sociālās un kontekstuālās iezīmes un tās kritiski izvērtēt; izteikt savu viedokli par konkrēto tekstu un tajā izteikto domu;

-atpazīt un izskaidrot teksta/ teikumu sintaktiskās īpatnības un to ietekmi uz vārda, teikuma un teksta nozīmi;

-analizēt tekstu mikro un makro līmenī labi strukturētā, loģiskā un argumentētā veidā individuāli un grupā,

-izvēlēties konkrētā teksta izpratnei atbilstošus uzziņas avotus un tos efektīvi izmantot; pamatot savas izvēles un izskaidrot domu gājienu;

-saskatīt un izskaidrot, kā teksta pragmatiskais mērķis un konteksts palīdz atklāt vārdu nozīmi, kā arī ietekmē ekvivalentu izvēli mērķa valodā;

-saskatīt un izvērtēt iespējamās teksta tulkošanas problēmas un piedāvāt to iespējamo risinājumu

Kursa mērķis

Veidot un izkopt studentos prasmes un iemaņas kritiski lasīt dažādu stilu un veidu rakstītus tekstus un veikt to pirms-tulkojuma analīzi; paplašināt un daudzveidot valodas vārdu krājumu, uzlabot valodas izpratni.