(Kursa apraksta izstrādātāja Doc. V.Balama)

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids - Kursa ietvaros tiek akcentētas tēmas, kas saistītas ar ražošanu, tirgus izpēti un reklāmu. Pielietotās komunikatīvās darba formas kā grupu darbs, darbs pāros, projektu izstrāde un iepazīstināšana ar tiem, uzstāšanās auditorijas priekšā, diskusija, debates veicina valodas prasmju attīstību. Kursā aplūkotās tēmas dod iespēju studentam izsekot produkta vai pakalpojuma dzīves ciklam, sākot no idejas rašanās līdz tā nonākšanai pie patērētāja.

Izdales materiāli tiek izstrādāti tā, lai sekmētu studentu patstāvīgo darbu. Patstāvīgā darba formas ir darbs ar speciālajām vārdnīcām, periodiku, internetu, u.c. augstskolas bibliotēkā pieejamiem informācijas avotiem.

Kursa saturs:

1. Ražošana. Produkcija un tās kvalitāte. – Ražošanas procesa apraksts, ražošanas cikls. “JIT” ražošana. Produktu kvalitāte un tās noteikšana. Darba drošība.

2. Tirgzinības un tirgus pētījumi.- Tirgus stratēģija, konkurence. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Tirgus izpēte. Piedāvājums un pieprasījums.

3. Reklāma. Reklamēšanas līdzekļi. – Reklāma masu medijos un tās analīze. Reklāmas un reklamēšanas līdzekļa izvēle. Zīmols. Reklāmas kampaņas organizēšana.

4. Lietišķas tikšanās, sapulces, sanāksmes. – Sanāksmes izziņošana. Sanāksmes norise. Dienas kārtība. Sapulces protocols. Darījumu sarunas

Studiju rezultāti:

Spēj izvērtēt profesionālās jomas apgūto materiālu, pielietot to patstāvīgu secinājumu formulēšanā, kā arī izmantot apgūtās zināšanas profesionālajā terminoloģijā diskusijās, viedokļu apmaiņā. Prot izvērtēt reklāmas un reklamēšans līdzekļus. Spēj patstāvīgi un grupā veikt tirgus izpēti, sniegt apkopojumu un izteikt ierosinājumus, sniegt tirgus vērtējumu.