Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem pilnveidot viņu prasmes un iemaņas latviešu valodas pareizrakstībā; padziļināti apgūt atsevišķas vārdšķiras, to gramatiskās kategorijas, funkcijas un veicināt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praktiski, īpaši lietišķās runas un rakstu jomā. Valodas izpratnes un vārdu krājuma pilnveide.