Mērķis

Aplūkot svarīgākās mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, īpašu uzmanību veltot mūsdienu latviešu valodas aktualitātēm un to risinājumiem valodas praksē un latviešu ortogrāfijas, interpunkcijas, stlistikas un valodas kultūras jautājumiem. Sniegt studentiem padziļinātu ieskatu mūsdienu latviešu valodas attīstībā tulkošanas studiju programmu specializācijas kontekstā. Aktualizēt tulka un tulkotāja lomu latviešu valodas attīstībā un jaunradē, izkopt latviešu valodas prasmes un iemaņas. Prast saskatīt un labot tulkotajos un lietišķajos tekstos, publicistikā, globālajā tīmeklī un televīzijas pārraidēs stilistikas un ortogrāfijas kļūdas, kā arī orientēties latviešu gramatikas jautājumos.

Kursa programma

   1. Ievadjautājumi. Kursa aktualitāte. Kursa struktūra. Stilistika, tās galvenie uzdevumi.

   2. Stilistikas pētīšanas objekts un saturs- neitrālais un stilistiskais valodā.

   3. Nacionālās valodas paveidi. Valodas funkcionālo stilu klasifikācijas problēmas. Funkcionālo stilu attīstības tendences mūsdienās.

   4. Zinātniskās valodas stils.

   5. Lietišķo rakstu valodas stils.

   6. Publicistikas valodas stils.

   7. Poētiskās valodas stils.

   8. Literārā sarunvaloda.

   9. Emocionāli ekspresīvo nokrāsu tipi.

   10. Stilistiskā sinonīmija.

   11. Paralēlismi valodas praksē.

   12. Varianti un citi paralēlismu veidi.

   13. Internacionālu vārdu adaptācija latviešu valodā.

   14. Aktuālais vārdu pareizrakstībā. Lielā sākumburta lietošana, problēmgadījumi un raksturīgākās kļūdas.

   15. Stilistiskās izteiksmes lingvistiskie paņēmieni.