Studiju kurss: Jaunākās pētījumu metodes vadībzinātnēs.