Studiju kursa mērķi (ietver arī civilās aizsardzības jautājumus)

Kursa mērķis ir veidot izpratni par ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu un vides pārvaldības nozīmi, veicinot izpratni par antropogēnās ietekmes ietvaru, būtiskumu un attīstību.

Kursa mērķis ir veidot izpratni par iespējamām dabas un cilvēka (antropogēnas) darbības rezultātā izraisītām katastrofām un tehnogēnām avārijām. Veidot sistemātisku uztveri par civilās aizsardzības pasākumu kopumu, ko īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā.    

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā studējošais:

·     spēj izprast ilgtspējīgas attīstības nozīmi, ekonomiskās izaugsmes, sabiedrības un vides pārvaldības integrēšanu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, var izteikt viedokli un piedalīties diskusijās par galvenajiem principiem, problēmām un mūsdienīgiem risinājumiem saistībā ar vides aizsardzību;

·     prot veikt dabas, vides, ekonomikas un sociālo problēmu novērtējumu, kā arī izprast vides stāvokli Latvijā un Eiropā (daļēji arī pasaulē), apzināt vietējos un nacionālos resursus un izprot vides ētikas jēdziena nozīmi caur “zaļās” domāšanas prizmu.

Ir apguvis zināšanas par:

·     civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību;

·     valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā;

·     paaugstinātas bīstamības objektiem (turpmāk – objekts), tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumiem un tiesībām;

·     pašvaldību civilās aizsardzības komisijām;

·     civilās aizsardzības pasākumu plānošanu;

·     apdraudējuma riska novērtēšanu;

·     bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem;

·     starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu;

·     individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā (piemēram, filtrējošas gāzmaskas, pretķīmiskie aizsargtērpi);

·     īpašajiem tiesiskajiem režīmiem (ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli);

·     pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumi), kā arī palīdzības izsaukšanu.

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver:

●    regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, elektroniskās references (tai skaitā normatīvos aktus (pieejami latviešu un angļu valodā) www.likumi.lv);

●    uzdevumu (mājas darbu) sagatavošana un iesniegšana noteiktā termiņā.

●    praktiskais darbs.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala rezultātu veido:

·     Ekoloģiskās pēdas mērījums, 10 tēzes – 10%;

·     Praktiskais darbs – 10%.

·     Tests – 80%.


SabIlgtspejaVidesParvaldiba_kursa apraksts_Mag_2020 RUDENS_LV.pdfSabIlgtspejaVidesParvaldiba_kursa apraksts_Mag_2020 RUDENS_LV.pdf