Biznesa angļu valoda

(Business English)

 

Autors

MA, lektore Ieva Vizule

LAIS kods

 

Pārbaudes forma

ieskaite

Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)

1 KP (1,5 ECTS)

Kopējais kontaktnodarbību skaits

6

Lekciju skaits

 

Praktisko nodarbību skaits

6

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

 

Studiju programmas daļa

Profesionālās pilnveides studiju kurss

 

Studiju kursa mērķis

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes, pievēršot uzmanību saziņas mērķim un spējai to sasniegt, komunicējot angļu valodā ar dažāda veida mērķauditoriju biznesa un akadēmiskā vidē.

 

Studiju rezultāti

Studiju kursa apgūšanas rezultātā students:

  • Spēj nodemonstrēt pietiekamu izpratni par saziņas mērķi biznesa un akadēmiskā vidē un par pieejamajiem valodas un stila līdzekļiem tā sasniegšanai, komunicējot angļu valodā ar dažāda veida mērķauditoriju;
  • Prot organizēt saziņas procesu lēmuma pieņemšanai (piemēram, sapulci): konsultācijas ar personālu, rīcības plāna izstrādi, rakstveida un mutvārdu neformālu un formālu divpusējo saziņu ar dažādu mērķauditoriju;
  • Prot loģiski un skaidri informēt par savām pētniecības un biznesa interesēm, mērķiem, uzdevumiem rakstu un mutvārdu angļu valodā.

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studiju process tike organizēts Moodle platformā:

·         Individuāli un grupu uzdevumi auditorijā (rakstveida un mutvārdu);

·         Individuālie mājas uzdevumi (darbs ar tekstu, rakstīšana, īsu prezentāciju gatavošana);

·         Elektroniski pildāmi uzdevumi leksikas un valodas lietojuma apguvei;

·         Elektroniski pildāmi kontroldarbi studentu snieguma vērtēšanai.

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Semestra laikā:

  • Kontroldarbi (teksta izpratne, leksika, gramatika, valodas lietojums; sekmīgi no 60%)
  • Lēmuma pieņemšanas procesu organizēšana un dalība tajos (nodarbībās, individuāli un grupā)
  • Prezentācija par savām pētniecības un/vai biznesa interesēm (rakstveidā un mutvārdos)

Gala vērtējumu veido:

  • Semestra ieskaite (lasīšana uz izpratni, leksika un valodas lietojums, rakstīšana; sekmīgs no 50%)