Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu analīzes un projektēšanas teorētiskajiem aspektiem, sniegt studentiem informācijas sistēmas izstrādāšanas praktiskās iemaņas.

Kursā tiks apgūti saskarsmes un profesionālās ētikas pamatjautājumi, kas skar cilvēka uzvedību, valodu, ētiku dažādās dzīves un darba situācijās.

Studiju kursa mērķis ir apgūt programmatūras izstrādes projektu vadīšanas un organizēšanas teorētiskos pamatus un analizēt praktisku projektu pieredzi.

Kursa saturs ir akcentēts uz programmatūras izstrādes projektu organizēšanu un pārvaldīšanu, nodrošinot, topošiem programmatūras izstrādes profesionāļiem, izpratni par darbu projekta komandā, kā arī par procesiem un organizatoriskajām aktivitātēm, kas tiek veiktas projekta izpildes gaitā.Kursa mērķisIegūt pamatzināšanas par algoritmiem, par programmu izstrādes procesu. Apgūt algoritmisko domāšanu. Apgūt programmu izstrādi programmēšanas valodā JAVA, izmantojot procedūrorientēto programmēšanas paradigmu.


Studiju rezultāti  • Spēj praktiski izstrādāt programmas programmēšanas valodā JAVA, ievērojot vispārpieņemtos programmēšanas principu.

  • Spēj konstatēt un izlabot kļūdas pirmkodā.

  • Atbilstoši uzdevuma formulējumam spēj atrast piemērotu risinājumu, pamatot to.

  • Spēj analizēt un izskaidrot JAVA pirmkodu.

  • Spēj patstāvīgi strādāt ar literatūru un interneta resursiem.


Kursa_apraksts_JAVA_I_LV.docx.pdfKursa_apraksts_JAVA_I_LV.docx.pdf