Profesionālā maģistra studiju programma „Elektronika”

The course aims to masters students of electronics, designers and users of wireless communication, remote and process control, remote sensing and radio astronomical observation systems, radio broadcasting and radio compliance control specialists.
The course consists of a theoretical part (lectures in english), a practical part (laboratory works) and an independent part (for the examinations and R&D on radio frequency technologies, evaluation and demonstration of designs).
Note: In 2019 the practical part can be found in the course "Radiosignālu pārraides un uztveršanas iekārtas".
The course provides theoretical knowledge and practical skills on operation and construction principles of radio transmission and receiption equipment, their applications in signal transmission and control of parameters characterizing their operation, in respect to international compliance regulation of radio equipment.

Mācību kurss ir paredzēts profesionālās elektronikas maģistrantūras studentiem, topošajiem bezvadu komunikāciju, attālinātās vadības un procesu kontroles, distanciālās zondēšanas un radioastronomisko novērojumu sistēmu projektētājiem un lietotājiem, radiostarojuma diapazona ētera sistēmu kvalitātes un atbilstības kontroles speciālistiem.

Mācību kurss sastāv no teorētiskās daļas (lekcijas), praktiskās daļas (laboratorijas darbiem un radioamatieru stacijas funkcionālo mezglu darbības apguves) un patstāvīgās daļas (pārbaudes darbiem un pētījuma par radiostarojuma diapazona un raiduztveršanas tehnoloģiju risinājumiem, izstrādņu demonstrējumiem un iegūto rezultātu analīzes).

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas par radiostarojuma diapazona pārraides un uztveršanas iekārtu darbības un uzbūves principiem,  to pielietošanas iespējām signālu pārraidē, būtiskāko mezglu projektēšanu un to darbību raksturojošo parametru kontroli, radiostarojuma frekvenču izmantošanas starptautiskā regulējuma aspektiem.